Przetargi.pl
Prenumerata czasopism zagranicznych w formie dostępów online

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 584 724 , fax. 226 584 636
 • Data zamieszczenia: 2022-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
  ul. Pawińskiego
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 584 724, fax. 226 584 636
  REGON: 32581900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ibb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prenumerata czasopism zagranicznych w formie dostępów online
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa w prenumeracie zagranicznych czasopism, w formie dostępów online, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach