Przetargi.pl
Prace projektowe – drogi gminne na terenie Gminy Twardogóra

Gmina Twardogóra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 158 251 , fax. 713 158 142
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Twardogóra
  ul. Ratuszowa 14
  56-416 Twardogóra, woj. dolnośląskie
  tel. 713 158 251, fax. 713 158 142
  REGON: 93193482200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.twardogora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace projektowe – drogi gminne na terenie Gminy Twardogóra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie projektowania i obejmują prace projektowo-kosztorysowe na potrzeby budowy dróg gminnych na terenie Gminy Twardogóra w miejscowości Goszcz, Moszyce, Chełstów i Chełstówek. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części i w każdej części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla każdej części, na którą składana jest oferta w wysokości: 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych),
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach