Przetargi.pl
Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-771 Szczecin, Winogronowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 613 692 , fax. 918 863 350
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.
  Winogronowa 11 F
  70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 613 692, fax. 918 863 350
  REGON: 81122291600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac konserwacyjnych dekarsko-blacharskich w budynkach mieszkalnych administrowanych i zarządzanych przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. - dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe w Szczecinie. CPV: 45.26.19.00-3. Zakres zamówienia obejmuje: 1) naprawę lub wymianę części pokryć dachowych papowych do 80 m2 i dachówkowych do 70 m2 wraz z obróbkami blacharskimi, lecz nie więcej jak 25 % powierzchni całkowitej dachu; 2) naprawę lub częściową wymianę rur spustowych, stojaków, rynien - do 30 mb; 3) czyszczenie rur spustowych, stojaków, rynien; 4) przemurowanie i tynkowanie kominów o kubaturze do 3 m3; 5) inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zleceniem zamawiającego.W/w zakres w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być zwiększony o 25 % na podstawie protokółu konieczności wykonania prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach