Przetargi.pl
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu

Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4785302, , fax. 32 4785350
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
  Al. Piłsudskiego 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 4785302, , fax. 32 4785350
  REGON: 276255358
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastrzebie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową istniejącego obiektu łaźni górniczej dawnej kopalni „Moszczenica” w celu jego adaptacji na Centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku. Zakres opracowania obejmuje działki zlokalizowane przy ul. Towarowej 7 w Jastrzębiu – Zdroju o nr 787/14, 956/14, 1047/7, 775/7, 935/7, 1052/7, 910/14. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014- 2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury przetargowej, w przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków unijnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: I. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU II. ROBOTY W ZAKRESIE BUDYNKU III. ROBOTY INSTALACYJNE - ELEKTRYCZNE IV. ROBOTY INSTALACYJNE - SANITARNE V. ROBOTY ROZBIÓRKOWE oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniami i dokumentami niezbędnymi do złożenia w PINB celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacje techniczne – załącznik nr 10 oraz kosztorysy ślepe (przedmiary robót) – załącznik nr 12.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie wymienione w pkt. 9.1.a) SIWZ tj: według załącznika nr 2 i 3 – dotyczące wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji określonych w art. 22a ustawy PZP. c) kosztorys uproszczony obejmujący wszystkie pozycje ujęte w kosztorysie ślepym (przedmiarze robót) wg załącznika nr 12 Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego dołączanego do oferty, zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji. Wersję szczegółową tego kosztorysu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Podstawy wyceny, wskazane przez Zamawiającego w kosztorysie ślepym (np. pozycja z KNR), mają charakter pomocniczy i stanowią propozycję wyceny zakresu robót opisanego w danej pozycji. Wykonawca ma możliwość zmiany podstaw wyceny lub/i zmianę norm nakładów rzeczowych danej pozycji. Nie dopuszcza się pominięcia jak i dopisania którejkolwiek pozycji kosztorysowej przedmiaru robót. Wykonawca winien skalkulować cenę oferty z uwzględnieniem ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz.847) wraz z przepisami wykonawczymi do niej. d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 8.3 ppkt. 2 SIWZ, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego. – według załącznika nr 5 do SIWZ. e) dowód wniesienia wadium, f) pełnomocnictwo - zgodnie z pkt. 10 ppkt 4 SIWZ – według załącznika nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach