Przetargi.pl
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych do samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, al. Matki Bożej Fatimskiej 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 621-77-91, 621-84-46 , fax. 0-14 621-47-90
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
  al. Matki Bożej Fatimskiej 2 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 0-14 621-77-91, 621-84-46, fax. 0-14 621-47-90
  REGON: 85176321300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pspr.idl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych do samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Paliwa objęte niniejszym zamówieniem to: Olej napędowy (ON), Etylina bezołowiowa (Pb 95)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/tarnowski w dziale zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach