Przetargi.pl
Poprawa izolacyjności ścian piwnic – I/ZUS Chojnice, ul. Łużycka 20, 89-620 Chojnice

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8419406, 8419125 , fax. 598 419 406
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 8
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8419406, 8419125, fax. 598 419 406
  REGON: 17756003240000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa izolacyjności ścian piwnic – I/ZUS Chojnice, ul. Łużycka 20, 89-620 Chojnice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące Poprawy izolacyjności ścian piwnic –I/Chojnice. 2. Zadanie obejmuje wykonanie prac związanych z remontem budynku Inspektoratu ZUS w Chojnicach zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 20 wraz z wykonaniem instalacji drenażowej wokół budynku i robotami towarzyszącymi. 3.Ogólny zakres robót przewidziany do wykonania. 3.1. Roboty instalacji sanitarnych: 3.1.1.roboty rozbiórkowe zewnętrzne, 3.1.2. instalacja drenażowa, 3.1.3. zasypanie i opaska wokół budynku, 3.1.4. instalacja kanalizacji deszczowej: 3.1.4.1. roboty rozbiórkowe, 3.1.4.2.przyłącze instalacji drenażowej, 3.1.4.3. zasypanie i wykonanie nawierzchni. 3.2. Roboty budowlane: 3.2.1. izolacja ścian piwnicznych poniżej terenu, 3.2.2. remont pomieszczeń piwnicznych: 3.2.2.1. iniekcja, odgrzybianie ścian, naprawa tynków, malowanie ścian, 3.2.2.2. remont posadzki piwnicy 3.2.2.3. rozbiórka posadzki, 3.2.2.4. wykonanie nowych posadzek,3.2.2.5. remont toalety, 3.2.2.6. wykonanie ław fundamentowych pod regały jezdne, 3.2.2.7.zamurowanie otworów drzwiowych oraz domurowanie ścian działowych w części piwnicznej, 3.2.2.8. malowanie ścian piwnic, 3.2.2.9. dostawa i montaż regału statycznego i regałów jezdnych, 3.2.2.10. montaż nawiewników i folii ochronnych w oknach pomieszczeń piwnicznych, 3.2.2.11. roboty dodatkowe na klatce schodowej oraz w pomieszczeniu gospodarczym, 3.2.3. malowanie pomieszczeń na parterze, 3.2.4. remont schodów zewnętrznych, 3.2.5. remont elewacji wejścia do budynku, 3.3. Roboty instalacji elektrycznych: 3.3.1. montaż oświetlenia liniowego w pomieszczeniach magazynów dokumentacji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 5. Dokumentacja projektowa składa się z: 5.1. projektu budowlanego – branża budowlana – część pierwotna z 2018 r. i część rozszerzona z 2020 r., 5.2. projektu budowlanego – branża sanitarna- część pierwotna z 2018 r. i część rozszerzona z 2020 r., 5.3. projektu budowlanego – branża elektryczna- część rozszerzona z 2020 r., 5.4. projektu wykonawczego – branża budowlana część pierwotna z 2018 r. i część rozszerzona z 2020 r., 5.5. projektu wykonawczego – branża sanitarna część pierwotna z 2018 r. i część rozszerzona z 2020 r., 5.6. oceny stanu technicznego instalacji wod.-kan.-część pierwotna z 2018 r. 5.7. przedmiaru robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiOR ) 6.1. STWiOR branża ogólnobudowlana, 6.2. STWiOR branża sanitarna, 6.3. STWiOR branża elektryczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach