Przetargi.pl
Podniesienie standardu dróg gminnych – II etap

Gmina Grodków ogłasza przetarg

 • Adres: 49-200 Grodków, Warszawska 29
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4040300 , fax. 77 4155516
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodków
  Warszawska 29
  49-200 Grodków, woj. opolskie
  tel. 77 4040300, fax. 77 4155516
  REGON: 531412734
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podniesienie standardu dróg gminnych – II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych, polegające na ich remoncie, w następujących miejscowościach i długościach:1) Kopice – 0,095 km1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych, polegające na ich remoncie, w następujących miejscowościach i długościach:2) Lubcz – 0,385 km1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych, polegające na ich remoncie, w następujących miejscowościach i długościach:3) Mikołajowa – 0,280 km1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych, polegające na ich remoncie, w następujących miejscowościach i długościach:4) Nowa Wieś Mała – 0,140 km1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych, polegające na ich remoncie, w następujących miejscowościach i długościach:5) Jeszkotle – 0,270 km1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych, polegające na ich remoncie, w następujących miejscowościach i długościach:6) Więcmierzyce – 0,255 km1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych, polegające na ich remoncie, w następujących miejscowościach i długościach:7) Gnojna – 0,280 km1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych, polegające na ich remoncie, w następujących miejscowościach i długościach:8) Wojsław – 0,215 km1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych, polegające na ich remoncie, w następujących miejscowościach i długościach:9) Jędrzejów – 0,365 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne części zamówienia, w następujących wysokościach:1) dla Cz. 1 zamówienia: 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych i 00/100);2) dla Cz. 2 zamówienia: 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100);3) dla Cz. 3 zamówienia: 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100);4) dla Cz. 4 zamówienia: 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100);5) dla Cz. 5 zamówienia: 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100);6) dla Cz. 6 zamówienia: 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100);7) dla Cz. 7 zamówienia: 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100);8) dla Cz. 8 zamówienia: 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100);9) dla Cz. 9 zamówienia: 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, odnoszących się do zdolności technicznej lub zawodowej, polegających na:1) dysponowaniu w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami: kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach