Przetargi.pl
Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki – zadanie nr 1”– postępowanie III

Gmina Zielonki ogłasza przetarg

 • Adres: 32087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 850 850 , fax. 122 850 950
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zielonki
  ul. Krakowskie Przedmieście 116
  32087 Zielonki, woj. małopolskie
  tel. 122 850 850, fax. 122 850 950
  REGON: 55208200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki – zadanie nr 1”– postępowanie III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: budowy ciągów pieszo – rowerowych w pasie drogi powiatowej nr 2153K, tj. ul. Granicznej na granicy gminy Zielonki i Michałowice w tym kanalizacji deszczowej na odcinku od hm 1+43 do hm 25+90 2. Szczegółowe wymagania opisujące przedmiot zamówienia określają następujące dokumenty : • projekt budowlano-wykonawczy – stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ; • uzgodnienia branżowe (uzgodnienia branżowe stanowią integralną część projektu budowlano-wykonawczego) – stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ; • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ; • przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ; • wzór istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołączyć ma aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia – wzory oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 2 oraz nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa wyżej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach