Przetargi.pl
PN 5/01/2023 – serwis klimatyzacji_Zwierzyniecka

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 61-704 Poznań, Noskowskiego 12/14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  Noskowskiego 12/14
  61-704 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 000849327
 • Adres strony internetowej zamawiającego: portal.ichb.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka naukowo - badawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 5/01/2023 – serwis klimatyzacji_Zwierzyniecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia (Część IV SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach opisanych w pkt. I.6 SWZ;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;d) zdolności technicznej lub zawodowej;– określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:1) zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, w zakresie o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. a) SWZ;2) warunek udziału w postępowaniu w zakresie o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. b) SWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:a) wykaże, iż posiada certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców zgodnie z art. 29 i 30 ust 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (DZ. U. z 2015 r. poz. 881 z późn. zm.).3) zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, w zakresie o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. c) SWZ;4) warunek udziału w postępowaniu w zakresie o którym mowa w pkt I.5.1.2) lit d) SWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:- co najmniej jedną usługę polegającą na serwisowaniu lub konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych o wartości usługi nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto,Zamawiający nie wymaga podania informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.Uwaga:Do przeliczania wartości zrealizowanych przez wykonawcę usług wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany, to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.b) wykaże, że dysponuje przez cały okres realizacji zamówienia wskazany w pkt I.4 SWZ min. 1 osobą kadry technicznej, która będzie skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialną za świadczenie usług oraz posiadającą poniższe kwalifikacje zawodowe:- aktualne zaświadczenie/certyfikat F-Gaz, wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj.: Dz.U. z 2015 poz. 881 z późn. zm.);- aktualny certyfikat lub zaświadczenie lub autoryzację producenta potwierdzający posiadanie kwalifikacji do świadczenia usługi serwisowej urządzeń klimatyzacyjnych VBW Engineering
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach