Przetargi.pl
PN 34/12/2020 – obrabiarka CNC

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 61-704 Poznań, Noskowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 582 091 , fax. 618 525 954
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  Noskowskiego 12/14
  61-704 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 582 091, fax. 618 525 954
  REGON: 84932700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.man.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka naukowo-badawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 34/12/2020 – obrabiarka CNC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa obrabiarki CNC ze sterownikiem i akcesoriami, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ. Obrabiarka wraz ze sterownikiem i akcesoriami musi stanowić kompletny i w pełni funkcjonalny zestaw, umożliwiający obróbkę materiałów bez konieczności zakupu dodatkowych elementów mechanicznych lub programowych. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji. Wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w niniejszej SIWZ. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy również instalacja, przeprowadzenie instruktażu w miejscu instalacji dla wyznaczonych pracowników zamawiającego z obsługi obrabiarki CNC (2 osoby przez 2h) oraz zapewnienie wsparcia technicznego po dostawie. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy wykonanie przez wykonawcę przeglądów okresowych co 12 miesięcy w całym okresie obwiązywania udzielonej gwarancji. Zamawiający zastrzega, że serwis urządzeń musi być realizowany w sposób nienaruszający warunków gwarancji producenta oraz zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ. Niewykonanie albo nienależyte wykonanie przeglądów przez wykonawcę nie może powodować utraty przez zamawiającego uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi oraz z wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego korzystania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42620000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach