Przetargi.pl
PN 29/12/2020 – serwis biblioteki taśmowej_II.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 61-704 Poznań, Noskowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 582 091 , fax. 618 525 954
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  Noskowskiego 12/14
  61-704 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 582 091, fax. 618 525 954
  REGON: 84932700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.man.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka naukowo-badawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 29/12/2020 – serwis biblioteki taśmowej_II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej posiadanej przez Zamawiającego biblioteki taśmowej IBMTS3500, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej „specyfikacja techniczna”). Usługa serwisowa musi być świadczona w taki sposób, aby urządzenie nie utraciło możliwości rozbudowy przez producenta – firmę IBM.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30238000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach