Przetargi.pl
PN 01/20 - Dostawa testów do automatycznych oznaczeń autoprzeciwciał i kalprotektyny wraz z dzierżawą aparatu do ich wykonania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3261325 w. 128 , fax. 71 3260622
 • Data zamieszczenia: 2020-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  ul. Koszarowa 5
  51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3261325 w. 128, fax. 71 3260622
  REGON: 29046900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 01/20 - Dostawa testów do automatycznych oznaczeń autoprzeciwciał i kalprotektyny wraz z dzierżawą aparatu do ich wykonania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do automatycznych oznaczeń autoprzeciwciał i kalprotektyny wraz z dzierżawą aparatu do ich wykonania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym parametry graniczne zostały opisane w Załączniku nr 1 „Parametry graniczne” i Załączniku nr 2A „ Formularz asortymentowo-cenowy” oraz Załączniku nr 2B „Wymagania dotyczące testów” do SIWZ. 3. Produkty należące do grupy wyrobów medycznych muszą być dopuszczone do obrotu, używania, stosowania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (TJ Dz.U. z 2019r. poz.175) i posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez prawo – jeżeli dotyczy. 4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będące załącznikiem nr 6 do SIWZ „warunki umowne”. 5. Termin ważności (przydatności do użycia) testów – minimum 4 miesiące, licząc od daty dostawy do Zamawiającego. 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej (Budynek D). 7. Termin dostawy: a) testów - każdorazowo w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia wg bieżących potrzeb, których wielkość każdorazowo będzie określona przez Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego–zamówienie przesłane pocztą elektroniczną lub faksem. b) aparatu – 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 8. W zakres wykonania zamówienia wchodzi także: dostawa, montaż, podłączenie do istniejącej sieci Szpitala i uruchomienie aparatu, a także szkolenie obsługi technicznej w zakresie obsługi i konserwacji, potwierdzone certyfikatem oraz podłączenie do systemu informatycznego LIS na koszt Wykonawcy. 9. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z art. 36b, ust. 1 ustawy. 10.Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 11. Wymagany termin realizacji zamówienia: – 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej kserokopii aktualnego zezwolenia/decyzji/pozwolenia na prowadzenie obrotu wyrobami medycznymi, o ile ich sprzedaż wymaga posiadania takiego zezwolenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia przez Wykonawców braku przesłanek wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekażą zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach