Przetargi.pl
PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU KOOPERACJE 3D- MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-070 Kraków, ul. Piastowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 422 06 36 , fax. 12 422 06 36 w. 44
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  ul. Piastowska 32
  30-070 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 06 36, fax. 12 422 06 36 w. 44
  REGON: 35161250100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU KOOPERACJE 3D- MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji eksperta współpracującego przy realizacji projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 2. Zakres zadań będzie polegał w szczególności na: 1) Uczestniczeniu w opracowaniu ostatecznej wersji modelu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin dla gmin powyżej 20 tys. mieszkańców“ (model dostępny na stronie ROPS w Krakowie, zakładka KOOPERACJE-3D,), pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji i in., w szczególności poprzez współpracę przy opracowaniu opisów merytorycznych, raportów, udział w pracach zespołu ds. modelu, spotkaniach, konsultacjach (w zakresie części I-III Zamówienia), 2) Opracowaniu wytycznych oraz aktywnym uczestnictwie w pilotażu, wdrożeniu i upowszechnianiu wypracowanego modelu, m.in. poprzez udział w spotkaniach w wybranych JST biorących udział w projekcie, współpracę z animatorami, opracowanie katalogu dobrych praktyk, wypracowanie założeń do księgi rekomendacyjnej w zakresie stosowania modelu kooperacji (w zakresie części I-III Zamówienia), 3) Szkolenia i doradztwo w zakresie wdrażania modelu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin dla gmin powyżej 20 tys. mieszkańców“ (w zakresie wszystkich części Zamówienia), 4) Prowadzeniu merytorycznej dokumentacji z zakresu prowadzonych działań (w zakresie wszystkich części Zamówienia), 5) Bieżącej współpracy z pracownikami merytorycznymi projektu, pozostałymi ekspertami i ekspertami wiodącymi oraz wybranymi gminami i powiatami biorącymi udział w projekcie (tj. Bochnia + Powiat Bocheński, m. Kraków, Oświęcim + Powiat Oświęcimski, Nowy Targ + Powiat Nowotarski, Zakopane + Powiat Tatrzański, Gorlice + Powiat Gorlicki) (w zakresie odpowiednim dla części I-III Zamówienia). Wykonawca będzie uczestniczył w realizacji projektu według wytycznych Zamawiającego, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oraz zgodnie z Regulaminem konkursu Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji (numer konkursu: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17), ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 29.08.2017 r. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021 r. w podziale na następujące etapy: -I faza: faza modelu – 1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2019 r.; -II faza: faza pilotażu – 1 kwietnia 2019 r.– 30 września 2020 r.; -III faza: faza rekomendacji – 1 października 2020 r.– 31 grudnia 2020 r.; -IV faza: faza edukacyjna – 1 stycznia 2021 r. – 31 marca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Razem z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału, o którym mowa w pkt. III.3), wraz z ofertą należy przedłożyć: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia (dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach, innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu) 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika w ww. zakresie; 4) (jeżeli dotyczy) Informację dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT w trybie art. 91 ust. 3a ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach