Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko.”

Miejski Zakład Komunalny Nisko sp. z o.o. w Nisku ogłasza przetarg

 • Adres: 37400 Nisko, ul. Szklarniowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 415 565, , fax. 158 415 569
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunalny Nisko sp. z o.o. w Nisku
  ul. Szklarniowa 1
  37400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 158 415 565, , fax. 158 415 569
  REGON: 83037509700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzknisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi dla projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko” dla zadań j/n.: 1) „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku 2) „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sandomierskiej oraz sanitarnej w ul. PCK, Rzeszowskiej i przy Pl. Wolności”. 3) ,,Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Osiedle i Wańkowicza w Nisku” W/w zamówienia są współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko.” nr POIS.02.03.00-00-00160/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” os priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2 Zakres oraz sposób realizacji robót budowlanych oraz usług z nimi związanych, stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego określony został za pomocą dokumentacji projektowej: 1)projektów budowlanych i wykonawczych, 2)przedmiarów robót dotyczących opracowań wymienionych w pkt. 1) 3)specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 4)zgłoszenie robót, 5)prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę: a)N-53/2016 z dnia 19.05.2016 r. wydane przez Starostwo powiatowe w Nisku. b)Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 14.06.2016 r. c)N- 104/2016 z 8.VIII.2016 r. wydane przez Starostwo powiatowe w Nisku 6)Wszystkie ww. dokumenty stanowią integralna część niniejszych SIWZ. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje nadzór i koordynację realizacji umów na roboty budowlane zgodnie z ich zapisami, dokumentacją techniczną, zezwoleniem na realizację inwestycji, Warunkami Zamówienia wraz z załącznikami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej. Szczegółowy zakres nadzoru robót do wykonania przedstawiają załączone przedmiary robót, projekty budowlane i specyfikacje techniczne, które są wywieszone na stronie internetowej Zamawiającego tj.www.mzknisko.pl. 1) „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku – od dnia 19.06.2017r, 2) „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sandomierskiej oraz sanitarnej w ul. PCK, Rzeszowskiej i przy Pl. Wolności” - od dnia 27.07.2017r, 3) ,,Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Osiedle i Wańkowicza w Nisku” – od dnia 28.07.2017r.) Są to roboty w branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej. Wartość robót netto według szacowanych wartości zamówień przez Zamawiającego wynosi : 13.461.918 zł, słownie : trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych. W tym: 1) „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku – 11.563.418 zł, 2) „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sandomierskiej oraz sanitarnej w ul. PCK, Rzeszowskiej i przy Pl. Wolności” – 1.763.000 zł, 3) ,,Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Osiedle i Wańkowicza w Nisku” – 135.000 zł) 3. Realizacja niniejszego zamówienia wymaga od Wykonawcy dysponowania zespołem nadzoru o następującym składzie: 1)Inspektor Nadzoru w branży budowlanej; 2)Inspektor Nadzoru w branży sanitarnej; 3)Inspektor Nadzoru w branży elektrycznej i AKPiA; 4)Inspektor Nadzoru w branży drogowej; oraz Koordynatorem Koordynatorem może być jedna z powyższych osób. Wykonawca w zakresie wykonywanych obowiązków będzie podlegał przedstawicielowi Zamawiającego, w osobie Kierownika Projektu. W miarę potrzeb Wykonawca będzie współpracował z przedstawicielami Zamawiającego, z zarządcą drogi, użytkownikami sieci, urządzeń, właścicielami nieruchomości i obiektów. 4. Do obowiązków członków zespołu będzie między innymi należało: 1) Zakres obowiązków Koordynatora Zespołu NNadzorującego : a)kierowanie i koordynacja pracy Zespołu Inspektorów Nadzoru. b)nadzór nad całością realizowanych robót (dobra orientacja w przebiegu realizacji na poszczególnych odcinkach i w poszczególnych branżach). c)opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót (w terminie 3 dni od daty przekazania). d)monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie faktycznego postępu robót z zaaprobowanym harmonogramem. e)informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach i zagrożeniach inwestycyjnych oraz uruchamianie środków zaradczych. f)podejmowanie działań w celu dotrzymania przez wykonawców robót budowlanych terminów umownych oraz niezwłoczne informowanie zamawiającego o występujących zagrożeniach terminowych. g)organizowanie narad, w tym cotygodniowej narady koordynacyjnej- Rady Budowy z udziałem inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Wykonawcy robót, kierownika budowy, przedstawicieli podwykonawców, dalszych podwykonawców, projektanta oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazanie ich uczestnikom Rady Budowy. h)nadzór nad organizacją ruchu kołowego i pieszego w rejonie robót. i)czuwanie nad właściwym zabezpieczeniem miejsca robót przed dostępem osób spoza budowy. j)występowanie o zgodę na termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu do Zamawiającego. k)przygotowywanie komunikatów do środków masowego przekazu o planowanych utrudnieniach i przekazywanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu. l)nadzór nad wykonaniem prawidłowego oznakowania drogi i objazdów przez Wykonawcę. m)egzekwowanie na każdym etapie robót wykonywania dostępu do posesji i przejść dla pieszych. n)koordynowanie działań wykonawców robót w celu zapewnienia możliwości dostępu do placówek prowadzących działalność gospodarczą. o)koordynacja rozliczeń finansowych: czuwanie nad bieżącym prowadzeniem rozliczeń budowy; potwierdzanie wykonania robót (wszystkie branże) w okresach rozliczeniowych na Protokółach Odbioru Częściowego; uczestniczenie w przygotowywaniu przez Inspektora Nadzoru Protokołu Konieczności oraz pomoc w skompletowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych dla zlecenia tych robót; uczestniczenie z Inspektorem Nadzoru w organizowanych przez Zamawiającego negocjacjach wartości robót dodatkowych z Wykonawcą robót; p)potwierdzenie zaistnienia podstaw do wystawienia faktur przez wykonawców robót. q)współpraca z nadzorem ew. innych zadań realizowanych równolegle przez inwestorów obcych. r)kontrola utrzymania ogólnego porządku oraz zachowania bezpieczeństwa na terenie budowy. s)Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w rejonie prowadzonych robót t)Zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę rosnących drzew i ich systemów korzeniowych. u)Koordynacja działań dla przygotowania obiektu do odbioru i udział w komisji odbioru końcowego. v)W porozumieniu z zamawiającym przygotowanie materiałów/dokumentacji do zgłoszenia zakończenia budowy do państwowych służb nadzoru zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. w)Prowadzenie korespondencji dotyczącej budowy w porozumieniu z Zamawiającym. x)Załatwianie skarg i wniosków związanych z budową w porozumieniu z Zamawiającym. y)Dostarczanie zamawiającemu na jego żądanie sprawozdania z postępu przebudowy i pracy nadzoru z)Składanie comiesięcznego sprawozdania z pracy nadzoru inwestorskiego do 5-ego dnia miesiąca następującego za poprzedni miesiąc kalendarzowy. 2) Zakres obowiązków Inspektorów Nadzoru : a)Złożenie przez Inspektora oświadczenia o przyjęciu obowiązków nadzorowania budowy. b)Zapoznanie się z umową na roboty, pozwoleniem na budowę, warunkami realizacji c)Zapoznanie się z projektem, kosztorysem, specyfikacjami technicznymi oraz dokumentami obejmującymi warunki do projektowania, uzgodnienia, badania geologiczne etc. d)Sprawdzenie i zatwierdzenie BIOZ oraz Programu Zapewnienia Jakości przygotowanych przez wykonawcę robót, e)Nadzór budowy: Obecność na budowie inspektorów branżowych w wymiarze adekwatnym do prowadzonych robót zapewniających skuteczności prowadzonego nadzoru nie mniej niż raz w tygodniu w dni robocze. Bieżąca kontrola zgodności prowadzonych robót z projektem, pozwoleniem na budowę, normami technicznymi, wytycznymi i zasadami wiedzy inżynierskiej. Bieżąca kontrola zgodności prowadzonych robót z zawartymi przez Zamawiającego umowami o roboty budowlane zwłaszcza w zakresie wszystkich elementów dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców. Skuteczne oddziaływanie na wykonawcę robót, podwykonawców, dalszych podwykonawców w celu zapewnienia właściwej jakości wykonywanych robót oraz dotrzymania terminów. Zatwierdzanie materiałów do wbudowania. Sprawdzanie ich zgodności z warunkami dopuszczenia i obrotu w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do ich jakości wnioskowanie o wykonanie badan sprawdzających. Zatwierdzenie receptur mieszanek betonowych i asfaltowych przedstawionych przez wykonawcę robót po uprzednim sprawdzeniu wyników ich badań ( w przypadku betonu - również po pozytywnej opinii nadzoru technologicznego). Uczestniczenie w pobieraniu na budowie próbek do badan oraz obecność przy wykonywaniu ważnych badan w laboratorium. Analiza wyników badan i pomiarów kontrolnych. Odbiory wykonanych elementów nadzorowanych obiektów w tym stwierdzenie prawidłowego potwierdzonego przez geodetę ich usytuowania oraz wymiarów oraz robót ulegających zakryciu. Obowiązkowa dokumentacja fotograficzna istotnych elementów ulegających zakryciu załączana przez Inspektora do dokumentacji powykonawczej Wpisy do Dziennika Budowy - powinny być jednoznaczne, precyzyjne i jasne: - dokumentowanie uwag z każdego pobytu na budowie (potwierdzanie wykonania robót) - odbiory częściowe robót powinny być dokonane z uwzględnieniem dokumentów budowy takich jak: szkice geodezyjne, wyniki przeprowadzonych badań, - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, Potwierdzanie na bieżąco rzeczywistych obmiarów robót. Udział w naradach związanych z realizacją obiektu. Egzekwowanie od wykonawcy przestrzegania obowiązujących zasad i norm ochrony środowiska. Kontrola zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót budowlanych oraz innych czynności, które na mocy zawartej umowy spoczywają na Wykonawcy. - Kontrola zabezpieczenia robót przed dostępem osób spoza budowy, - Kontrola oznakowania drogi i objazdów, - Kontrola zabezpieczenia drzew, - Czuwanie nad utrzymywaniem przez wykonawcę bezpiecznych przejść dla pieszych, Współpraca z koordynatorem zespołu. Współpraca z Inspektorami sprawującymi nadzór nad innymi robotami branżowymi. Współpraca z jednostką przejmującą obiekt w eksploatacji - przegląd wykonanych prac pod koniec realizacji - uwzględnienie zgłoszonych uwag. Udział w przyjęciu harmonogramu rzeczowo-finansowego robót Wykonawców oraz jego aktualizacji. Bieżąca informacja dla Zamawiającego na temat sprawowanego nadzoru. f Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy: Analiza niezgodności między dokumentacją, a warunkami występującymi na budowie, Organizowanie narad i spotkań w celu omówienia występujących problemów, Uzgadnianie aprobowanych przez autora projektu propozycji rozwiązań z Zamawiającym i wykonawcami robót, g)Rozliczenie budowy - Inspektor Nadzoru ponosi osobistą odpowiedzialność za: potwierdzenie obmiarów, akceptacją rozliczenia oraz akceptacją wyceny robót nie ujętych w umowie: Bieżąca kontrola rozliczeń budowy i fakturowania. Weryfikowanie i zatwierdzanie ilości wykonywanych robót budowlanych w Protokółach Odbioru Częściowego oraz sprawdzenie zgodności wyceny robót z umową zawartą z wykonawcą. potwierdzanie faktur wystawionych przez wykonawcę. przygotowywanie wspólnie z wykonawcą Protokołów konieczności - sprawdzenie wyceny. FORMUŁA AKCEPTACJI INSPEKTORA: Wycenę sprawdziłem. Wszystkie pozycje wyceny akceptuję. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych z opisem rzeczowego stanu zaawansowania robót. Dokonanie rozliczenia materiałów z odzysku i sporządzenie Protokołu 0dzysku w ciągu 14 dni od terminu zakończenia rozbiórki. h)Prowadzenie korespondencji dotyczącej budowy (w tym załatwianie skarg i wniosków). i)Przygotowanie dokumentacji budowy do odbioru: Omówienie z wykonawcą wymaganej zawartości dokumentacji powykonawczej - określenie sposobu przygotowania i formy dokumentów. Sprawdzenie przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej. Weryfikacja dostarczonych przez wykonawcę dokumentów odbiorowych Sprawdzenie dokumentów po weryfikacji. Potwierdzenie rozliczenia końcowego budowy. Stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru z powiadomieniem Zamawiającego. j)Udział w komisji odbioru końcowego. k)Przekazanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej do użytkowników. l)Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego dla zawiadomienia organów Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy lub dla wystąpienia do organów Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie, Udział w przygotowaniu dokumentów do OT. m)Skompletowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Kierownikowi Projektu. n)Uczestniczenie w przeglądach przed upływem rękojmi i gwarancji. Nadzór nad usunięciem usterek. 3) Obecność członków Zespołu Nadzoru na budowie w trakcie realizacji zamówienia : NADZÓR INWESTORSKI oznacza taki udział INSPEKTORA w realizacji robót, który gwarantuje ich dobrą jakość oraz eliminuje błędne działanie Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed wystąpieniem wad trwałych. Najważniejszym czynnikiem gwarantującym osiągnięcie tego celu jest obecność nadzoru na budowie. Jednak obecność nie może się ograniczać wyłącznie do czynności odbiorowych. Inspektor przez cały czas powinien na bieżąco czuwać nad prawidłowym wykonywaniem robót. a)Wykonawca musi zatrudniać w Zespole Nadzoru osoby, które przez cały czas trwania prowadzenia robót będą dostępne do podjęcia obowiązków (o ile zajdzie potrzeba, niezależnie od pory dnia i nocy oraz w dni ustawowo wolne od pracy). b)Każdy z członków zespołu w momencie nieprzywidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy powinien zgłosić się na budowę niezwłocznie, w deklarowanym przez Wykonawcę w ofercie czasie od telefonicznego powiadomienia i dysponować zapasem czasu niezbędnym do załatwienia zgłoszonej mu sprawy. c)Koordynator Zespołu musi być obecny na budowie przynajmniej raz w tygodniu w dni robocze. d)Obecność na budowie członków zespołu w osobach inspektorów nadzoru danej specjalności jest wymagana we wszystkich robotach zanikowych. e)Obecność podczas wykonywanych prób i badań. f)Zastępstwo inspektora podczas urlopu lub choroby musi odbywać się z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego. Osoba na zastępstwo, spełniająca warunki zawarte w SIWZ, powinna być przedstawiona do uprzedniego zaakceptowania przez zamawiającego z wyprzedzeniem czasowym niezbędnym do załatwienia wymaganych formalności. Razem z wnioskiem o zgodę na zastępstwo wykonawca przygotuje wystąpienie inwestora do PINB z zachowaniem warunków zawartych w art. .44 Prawa Budowlanego. 5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia: 1)Ważne decyzje na budowie muszą być konsultowane i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego, w szczególności dotyczące: a)zmiany w dokumentacji technicznej, b)zmiany sposobu wykonywania robót, c)zmiany obsady nadzoru wykonawcy robót, d)zmiany w organizacji ruchu, e)zatwierdzanie materiałów, f)zatwierdzanie harmonogramów, g)potwierdzenie zakończenia robót, h)zlecenia ekspertyz i badan technicznych sprawdzających, i)wysokość fakturowania w okresach rozliczeniowych, j)inne wynikające z umów z wykonawcami poszczególnych zadań. 2)Wydawanie poleceń Wykonawcy robót powinno odbywać się na piśmie. 3)Każdy pobyt na budowie Inspektor powinien potwierdzać podpisem listy obecn. 4)Wykonawca nie ma uprawnień w zakresie zlecania robót zamiennych. W sytuacji, gdy wystąpi potrzeba wykonania tego rodzaju robót Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego dokumentów niezbędnych do ich zlecenia. 5)Obieg dokumentów i informacji: a)wystąpienia na zewnątrz muszą odbywać się za pośrednictwem zamawiającego lub samodzielnie po udzieleniu przez zamawiającego stosownego upoważnienia; b)wystąpienia do projektanta odbywać się będą bezpośrednio w ramach pełnionego przez biuro projektów nadzoru autorskiego z powiadomieniem przedstawiciela zamawiającego; c)dokumentacja zamienna z biura projektów będzie przedstawiana do zatwierdzenia zamawiającemu; d)dokumenty finansowe: Wnioski o Wszczęcie Postępowania, Protokoły Konieczności należy przedstawiać do akceptacji Zamawiającemu. 6)Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania zespołu spoczywa na Wykonawcy zamówienia. Dotyczy to również wyposażenia osobistego inspektorów niezbędnego do prawidłowego prowadzenia przez nich nadzoru 7)Każdy z członków zespołu musi dysponować telefonem komórkowym oraz kontem poczty elektronicznej gwarantującym stałą łączność. 8)Kierownik Zespołu ani żaden z członków zespołu nie jest upoważniony bez pisemnej zgody zamawiającego do przekazywania informacji na temat przebudowy na zewnątrz w tym do środków masowego przekazu. 9)Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca musi zapewnić możliwość komunikowania się Wykonawcy i osób wykonujących zamówienie z Zamawiającym w języku polskim oraz sporządzania dokumentacji w języku polskim, w tym zapewnić tłumaczenie symultaniczne w przypadku konieczności komunikacji bezpośredniej oraz tłumaczenie w przypadku sporządzenia dokumentów w języku obcym. 10)Wykonawca w swoich kosztach ujmie 10 wizyt projektanta modernizacji (przebudowy) oczyszczalni ścieków w ramach nadzoru autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł). 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 14 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 09.08.2017r. do godz. 1130. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 13 SIWZ. 5. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 6. Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca powinien dochować należytej staranności, by jego oferta była zabezpieczona wadium przed upływem terminu składania ofert. Należy wziąć pod uwagę czas trwania realizacji przelewów pomiędzy różnymi bankami. 7. Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, którego oferta nie jest zabezpieczona wadium w terminie, którym mowa pkt. 3, podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 7b ustawy Pzp, 8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS O/Tarnobrzeg Nr 17 9434 1025 2006 1691 6763 0003 z dopiskiem: „Wadium – 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopie wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko.” 10. Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy załączyć do oferty. 11.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem 3)kwotę gwarancji/poręczenia 4)termin ważności gwarancji/poręczenia, 5)bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych” 6)jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 7)z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacje np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 12. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa może być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum lub na jednego z nich np. na lidera. Brak podania w treści gwarancji partnera nie ma znaczenia dla oceny skutków prawnych udzielonej gwarancji. Dotyczy to również wadium wniesionego w formie pieniężnej (wystarczy, ze wniesie je jeden członek konsorcjum np. lider). 13. Wadium zostanie zwrócone w terminach unormowanych w art. 46 ustawy Pzp. 14. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1)wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2)został wykluczony z postępowania, 3)jego oferta została odrzucona. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.- Wypełniony formularz oferty– Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Dokumenty podmiotów, na których zasobach polega wykonawca wykazując spełnienie warunków W przypadku, gdy wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt 6 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawia dokumenty określone w pkt. 8.2 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów. 3.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w pkt 6.1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów - zobowiązań - dotyczących w szczególności: -zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach