Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wyburzeniami, wykonaniem płyty betonowej oraz dostawą i montażem schowków gospodarczych

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg

 • Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8146-221 , fax. (061) 814 61 18
 • Data zamieszczenia: 2011-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
  ul. Poznańska 115 115
  62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8146-221, fax. (061) 814 61 18
  REGON: 00055112500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: Tarnowo_Pdg_ZP@wokiss.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wyburzeniami, wykonaniem płyty betonowej oraz dostawą i montażem schowków gospodarczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją: - Robót wyburzeniowych: - budynku gospodarczego w Sadach ul. Szkolna 25, - budynku gospodarczego w Lusówku ul. Otowska - budynku mieszkalnego i gospodarczego w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 90 - Wykonania płyty betonowej oraz dostawą i montażem schowków gospodarczych blaszanych: - Sady, ul. Szkolna 25 - 4 szt. - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 90 - 6 szt. Zakres czynności inspektora nadzoru. Zakres czynności Inspektora Nadzoru obejmować będzie następujące etapy: Etap I - współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu inwestycji Etap II - nadzór nad realizacja inwestycji i kontrola rozliczeń budowy Etap III - udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji Etap I - współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu inwestycji polegać będzie w szczególności na: 1. Zapoznanie się z warunkami terenowymi i dokumentacją formalno - prawną budowy 2. Protokolarne (w obecności Zamawiającego) przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych Etap II - nadzór nad realizacją robót i kontrola rozliczeń budowy. W tym etapie do obowiązków Inspektora Nadzoru w szczególności należeć będzie: 1. Sprawowanie nadzoru i kontrola zgodności realizacji robót z pozwoleniem na budowę oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy robót wymaganych dokumentów, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości materiałów. 2. Wydawanie Wykonawcy inwestycji bieżących poleceń związanych z jakością i ilością robót, niezbędnych do wykonania inwestycji zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną i umową. 3. Egzekwowanie od Wykonawcy inwestycji przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie koordynacji, bezpieczeństwa. 4. Kontrolowanie terminowości wykonywania robót. 5. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy. 6. Sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót. 7. Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie zmiany materiałów, ewentualnych robót dodatkowych. 8. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych kompletu niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia odbioru końcowego. 9. Sprawdzanie i odbiór robót wyburzeniowych. 10. Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu inwestycji do odbioru końcowego. 11. Wykonywanie innych obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. Etap III - udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji: 1. Dochodzenie oraz egzekwowanie od Wykonawcy robót należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych. 2. Opracowanie i dostarczenie zamawiającemu ostatecznego rozliczenia inwestycji wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych przy odbiorze robót i dostaw. Pełnomocnicy: 1.Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru branżowego w okresie realizacji niniejszej Umowy, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego. 2.Koordynatorem prac objętych niniejszą umową będzie pracownik Urzędu Gminy Tamowo Podgórne. Wynagrodzenie: 1. Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu Umowy ponosi Inspektor nadzoru, chyba że konieczność ich poniesienia spowodowana była zawinionym działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego. 2. Wynagrodzenie jest stałe przez cały okres trwania umowy. 3. Wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje również nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi i uzupełniającymi w ramach inwestycji. Zasady płatności wynagrodzenia: Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie jednorazowej faktury wystawionej przez Inspektora nadzoru po zakończeniu robót i spisaniu bezusterkowego protokółu odbioru robót. Odbiory robót: 1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót. a) odbiory częściowe, b) odbiór końcowy. 2. Za datę wykonania przez Inspektora nadzoru zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę końcowego rozliczenia inwestycji wraz z dostarczeniem przez Inspektora nadzoru oświadczenia o usunięciu niedoróbek i usterek stwierdzonych przy jej odbiorze. Materiały i urządzenia: 1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość robót, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez Wykonawcę robót wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 2. Inspektor nadzoru, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów. 3. Inspektor nadzoru zobowiązuje się, że wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu dokumenty zostaną dołączone do protokołu odbioru końcowego. Dyspozycyjność Inspektora nadzoru: Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wizyty na budowie i kontroli przebiegu prac budowlanych minimum 2 razy w tygodniu w czasie trwania robót. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach