Przetargi.pl
Ożywienie społeczno – kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu

Gmina Miejska ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 672 584 471 , fax. 672 582 618
 • Data zamieszczenia: 2021-12-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska
  Plac Wolności 1
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 672 584 471, fax. 672 582 618
  REGON: 52712100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ożywienie społeczno – kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formuje zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w razie nałożenia takiego obowiązku) dla zadania: „Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego – modernizacja budynku kina „Tęcza” wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia”: Moduł I. „Przebudowa, nadbudowa oraz adaptacja budynku kina „Tęcza” na cele społeczno-kulturalne”. Moduł II. „Utworzenie przestrzeni integracji sąsiedzkiej na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu - Zagospodarowanie otoczenia budynku kina „Tęcza”. Moduł III. „Poprawa dostępności budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego 2-4-6 – budowa zewnętrznego szybu dźwigowego oraz montaż dźwigu w budynku Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej przy ul. Wojska Polskiego 2-4-6 ”. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 3 do SIWZ „wzór umowy” wraz z załącznikami do umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 4 do SIWZ „Program funkcjonalno-użytkowy”, wymaganiach szczególnych w zakresie urządzeń zabawowych placu zabaw oraz urządzeń siłowni plenerowej (załącznik nr 5 do SWIZ) oraz wymaganiach szczególnych w zakresie wyposażenia stałego budynku kina (załącznik nr 8 do SWIZ) 4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres zadeklarowany w ofercie tj. min. 36 max. 60 miesięcy, który będzie liczony od dnia ostatecznego przekazania obiektu Zamawiającemu, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71248000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach