Przetargi.pl
„Oświetlenie ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska – etap III”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100 , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Oświetlenie ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska – etap III”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Oświetlenie ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska – etap III”. 2. Zamówienie podzielone jest na dwie części. 1) Część nr 1 zamówienia: a) Budowa oświetlenia ul. Elewów (etap I) w Gdańsku: - prace demontażowe; - ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV; - montaż szafy oświetleniowej; - montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami; - montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła; - realizacja zasilania i postawienie złącza kablowo-pomiarowego; - podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola odejściowego w szafce oświetleniowej oraz do istniejących słupów oświetleniowych. b) Budowa oświetlenia ul. Kadetów (etap II) w Gdańsku: - prace demontażowe; - ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV; - montaż szafy oświetleniowej; - montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami; - montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła; - realizacja zasilania i postawienie złącza kablowo-pomiarowego; - podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola odejściowego w szafce oświetleniowej oraz do istniejących słupów oświetleniowych c) Budowa oświetlenia ul. Podchorążych (etap III) w Gdańsku: - prace demontażowe; - ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV; - montaż szafy oświetleniowej; - montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami; - montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła; - realizacja zasilania i postawienie złącza kablowo-pomiarowego; - podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola odejściowego w szafce oświetleniowej oraz do istniejących słupów oświetleniowych. 2) Część nr 2 zamówienia: Budowa oświetlenia ul. Nowy Świat w Gdańsku na odcinku od ul. Barniewickiej do obszaru zabudowy na wysokości przesypowni cementu: - prace demontażowe; - ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV; - montaż szafy oświetleniowej; - montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami; - montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła; - podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola odejściowego w szafce oświetleniowej oraz do istniejących słupów oświetleniowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium:  dla Części nr 1 zamówienia w wysokości 10 000 zł;  dla Części nr 2 zamówienia w wysokości 3 000 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 j.t.). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska działającą w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium – nr referencyjny I/PN/010/2017/KW. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium – Oświetlenie ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska-etap III, nr referencyjny I/PN/010/2017/KW. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach