Przetargi.pl
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiatów

Gmina Trzebiatów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-320 Trzebiatów, ul. Rynek
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3872984 , fax. 91 3872619
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebiatów
  ul. Rynek 1
  72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3872984, fax. 91 3872619
  REGON: 81168461100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebiatow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiatów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe, polegające na przywozie i odwozie uczniów ze szkół oraz placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiatów, w dniach nauki szkolnej, zgodnie z rozkładem linii oraz wykazem sprzedanych biletów miesięcznych, stanowiących załączniki nr 8.1 i 9.1 do SIWZ – w zakresie części 1 zamówienia, oraz załączniki nr 8.2 i 9.2 do SIWZ – w zakresie części 2 zamówienia, na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Zamówienie dotyczy niżej wymienionych placówek oświatowych: - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kochanowskiego w Trzebiatowie, - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie, - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie, - Zespół Szkół WZD w Szczecinie - Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzebiatowie. 3. W trakcie realizacji zamówienia przewiduję się zmianę harmonogramu przewozu uczniów, polegającą na zmianie liczby uczniów dowożonych oraz zmianie przebiegu trasy i rozkładu jazdy, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 4. W zakres tych usług wchodzi: a) przywóz i odwóz uczniów na każdej linii jednym pojazdem (lub, gdy jest to konieczne z uwagi na ilość dzieci – dwoma pojazdami); b) wielkość pojazdu musi być dostosowana do liczby przewożonych uczniów oraz spełniać warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym; c) w czasie trwania umowy musi być zapewniona stała obsługa przewozów uczniów także w przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń losowych; d) w czasie przewozów musi być zapewniona opieka nad przewożonymi uczniami. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami we własnym zakresie, co jest wkalkulowane w cenę zamówienia. 5. Wykonawca zapewnia pojazdy do przewozu uczniów w celu realizacji niniejszego zamówienia. Każdy z tych pojazdów powinien: a) spełniać wszelkie wymogi techniczne /i inne/ wymagane przepisami Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami wykonawczymi; b) być właściwie oznaczony; c) być wyposażony w pasy bezpieczeństwa. 6. Kursy autobusów w regularnej komunikacji publicznej, jak i poza nią, muszą być dostosowane do potrzeb Zamawiającego i rozkładu zajęć uczniów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: - Część 1: 5 000,00 zł, - Część 2: 1 000,00 zł, przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. UWAGA! Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumować kwoty właściwe dla tych części. Zaleca się wyraźne oznaczenia części, na które wykonawca wnosi wadium i wykonawcy wnoszącego wadium. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty, które należy załączyć do oferty: 1) Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie wskazujące części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców), zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiedni załącznik nr 1 SIWZ; 3) Wyceniony wykaz biletów miesięcznych - odpowiedni załącznik nr 8.1 i/lub 8.2 do SIWZ; 4) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 2; 5) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3; 6) Zobowiązanie innego podmiotu, na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Dokument ten należy złożyć w oryginale, lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7) Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 8) Dowód wniesienia wadium. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.; 3.W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach