Przetargi.pl
Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia

Powiat Zawierciański ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 450 71 00 , fax. 326 721 971
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zawierciański
  ul. Sienkiewicza 34
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 450 71 00, fax. 326 721 971
  REGON: 27625525200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, realizowanego w ramach operacji pn. „Scalenie gruntów rolnych we wsi Wysoka, Gmina Łazy, Powiat Zawierciański”, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 2. Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 3. Program funkcjonalno – użytkowy powinien zawierać m.in.: a) opis zadania budowlanego wraz z podaniem przeznaczenia ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, b) określenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych, c) zamieszczenie informacji o obowiązku uzyskania przez Realizującego robót projektowo – budowlanych na rzecz Zamawiającego decyzji, uzgodnień, opinii oraz pozwoleń, jeżeli ich pozyskanie będzie niezbędne na etapie przygotowania projektu oraz realizacji robót budowlanych wykonywanych w systemie zaprojektuj i wybuduj. 4. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w obecności Zamawiającego przeprowadzi wizję w terenie, z której sporządzony zostanie protokół. 5. W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet materiałów, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 6. Wykonawca jest zobowiązany do skonsultowania z Zamawiającym wstępnej wersji dokumentacji – koncepcji oraz wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję (koncepcję), bądź wniesie do niej uwagi w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od doręczenia. 7. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. 8. W rozwiązaniach projektowych należy wziąć pod uwagę zastosowanie odpowiednich, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie materiałów i technologii. Wykonawca uzgodni i uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie rodzaju zastosowanych technologii oraz przewidywanych do użycia materiałów. 9. Przedmiot zamówienia należy sporządzić zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 10. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty projektowo – budowlane, aż do momentu wyłonienia Realizującego roboty projektowo – budowlane, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne propozycje odpowiedzi na pytania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się również do współpracy z Zamawiającym (udzielanie ewentualnych wyjaśnień) po wyborze Realizującego robót projektowo – budowlanych. 11. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 5 lat od momentu odbioru końcowego. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad lub błędów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty ich wykrycia i zgłoszenia przez Zamawiającego. 12. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w uzgodnionym terminie po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi (zastępcze wykonanie) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, na co Wykonawca wyraża zgodę. 13. W odniesieniu do zapisów art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednio czynności w ramach umowy, gdyż wykonywanie czynności w przedmiotowym zamówieniu nie będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. 14. Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac i obowiązków Wykonawcy określa również Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach