Przetargi.pl
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części północno – wschodniej miasta Korfantów

Gmina Korfantów ogłasza przetarg

 • Adres: 48-317 Korfantów, Rynek 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774343820 , fax. 774343817
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korfantów
  Rynek 4
  48-317 Korfantów, woj. opolskie
  tel. 774343820, fax. 774343817
  REGON: 531412830
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.korfantow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części północno – wschodniej miasta Korfantów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części północno – wschodniej miasta Korfantów.Orientacyjna powierzchnia opracowania planu to ok. 65 ha.Zakres opracowania obejmuje teren: od ul. Opolskiej (do granicy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/392/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2022 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. poz. 1572), ul. Powstańców Śląskich (do granicy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r. poz. 647), w części terenów rolnych w granicach działek nr: 137/6, 203/1, 217/1, 222/2, 244, 245/1, 265, 270, 275, 286/2.Granice terenu przeznaczonego do opracowania planu przedstawiono na załączniku graficznym do SWZ. Ostateczny obszar do opracowania planu zostanie określony w trakcie przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.W obszarze przewidzianym do opracowania obecnie obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów zatwierdzone Uchwałą Nr LIII/307/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 13 z dnia 1 marca 2004 r. poz. 239, które są dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Korfantowie, tj. www.bip.korfantow.pl, w zakładce Planowanie Przestrzenne oraz udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie, tj. www.korfantow.pl w zakładce Gospodarka/Plan zagospodarowania przestrzennego gminy, a także pod adresem: https://korfantow.e-mapa.net/.Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w SWZ oraz wzorze Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej:Weryfikacja spełniania tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia Wykonawca w celu potwierdzenia, że:1. Spełnia warunek, dotyczący zdolności technicznej, zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – Wykonawca wykonał co najmniej:- jedno zamówienie przed upływem terminu składania ofert, których przedmiotem było opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ternów przeznaczonych pod zabudowę.Przez wykonanie ZAMAWIAJĄCY rozumie uchwalenie (w okresie trzech lat od daty złożenia ofert) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której organ nadzorczy nie stwierdził nieważności w całości.Kierowanie tylko częścią bądź zakresem wchodzącym w skład większego opracowania, wynikającym ze współpracy z innym podmiotem biorącym udział w takim opracowaniu nie będzie traktowane jako spełnienie warunku.Wykonawca winien złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie i prawidłowo zakończone.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt 7 ppkt 3 litera a SWZ (załącznik nr 2 Do SWZ).Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w rozdziale XXI pkt 5 ppkt 1 litera d tiret 1 SWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 6 Do SWZ).2. Spełnia warunek, dotyczący zdolności zawodowej, zobowiązany jest wykazać, iż że dysponuje zdolnymi do wykonaniazamówienia tj.:a) głównym projektantem planu, tj. osobą:- spełniającą jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)oraz- posiadająca doświadczenie przy wykonaniu (jako główny projektant lub kierownik zespołu projektowego), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednego uchwalonego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod zabudowę., co do którego nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność postanowień planu.[Osoba ta będzie sprawowała funkcję koordynatora zespołu]b) specjalistą ds. przygotowania prognozy odziaływania na środowisko, tj. osobą:- z wykształceniem minimum wyższym, spełniająca co najmniej jeden z wymogów określonych w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz- posiadająca doświadczenie w sporządzaniu prognoz oddziaływania na środowisko dla planów zagospodarowania przestrzennego – wymagana liczba sporządzonych prognoz, które sporządziła w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: minimum 2.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt 7 ppkt 3 litera a SWZ (załącznik nr 2 Do SWZ).Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w rozdziale XXI pkt 5 ppkt 1 litera d tiret 1 SWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 7 Do SWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach