Przetargi.pl
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Osielsku ul. Centralna 7

Urząd Gminy Osielsko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 324 18 00 , fax. 052 324 18 03
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Osielsko
  ul. Szosa Gdańska 55A 55A
  86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 324 18 00, fax. 052 324 18 03
  REGON: 00054241600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Osielsku ul. Centralna 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace projektowe i geodezyjne na rozbudowę, przebudowę szkoły podstawowej w Osielsku, Gmina Osielsko. Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje wykonanie wersji papierowej i elektronicznej: 1) badań geotechnicznych, 2) dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, składającej się z: a) projektu budowlanego, spełniającego wymagania określone w art. 33 i 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), b) projektów wykonawczych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), c) przedmiaru robót, d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), 3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 4) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla ww. obiektu, uzupełnionej o rysunki lub rzuty kondygnacji obiektu z zaznaczonym rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znaków informacyjnych dróg ewakuacyjnych i sprzętu gaśniczego, spełniającej wymagania określone w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 nr 80, poz. 563), 5) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami dla ww. obiektu, spełniającej wymagania określone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251), 6) kosztorysu inwestorskiego dla ww. obiektu, spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), 7) koncepcji rozbudowy szkoły podstawowej Zakres ilościowy branżowy prac projektowych, objętych przedmiotem zamówienia, określa harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i geodezyjnych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres rzeczowy prac geodezyjnych obejmuje wykonanie w wersji papierowej i elektronicznej aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych dla całego zamierzenia budowlanego, Przedmiot zamówienia obejmuje również czynności: 1) wykonanie przez Wykonawcę podstawowych obowiązków projektanta, określonych w art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, łącznie z obowiązkiem sprawowania nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 4 tej ustawy, 2) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę ww. obiektu pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, w tym pozytywnej opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 3) wykonanie prac projektowych w wersji elektronicznej, w dwóch egzemplarzach, 4) wykonanie prac geodezyjnych w wersji elektronicznej, w dwóch egzemplarzach, 5) świadczenie usług nadzoru autorskiego w ramach umowy na wykonanie prac projektowych, 6) inwentaryzacje istniejącego obiektu wraz z instalacjami, 7) ekspertyzę techniczną budynku, o ile będzie konieczna Materiały wyjściowe do wykonania przedmiotu zamówienia, będące w posiadaniu Zamawiającego: 1)Wyciąg z Uchwały Rady Gminy Nr V 60 99 z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Osielsku (Gmina Osielsko). 2) program funkcjonalno-użytkowy pomieszczenia: -sale lekcyjne- 24 pomieszczeń z zapleczem - sekretariat i gabinet wicedyrektora z zapleczem kuchennym - 1 pomieszczenie -pokój nauczycielski z zapleczem kuchennym - 1 pomieszczenie - szatnia - 2 pomieszczenia (oddzielnie dla klas 0-III 14 oddziałów i IV-VI 14 oddziałów) -archiwum szkoły - 1 pomieszczenie -sala zabaw dla klas 0-III - 1 pomieszczenie -świetlica - 1 pomieszczenie - gabinet pedagoga (psychologa) - 1 pomieszczenie - gabinet logopedy - 1 pomieszczenie - warsztat dla woźnego z magazynem - 1 pomieszczenie - pomieszczenia socjalne dla obsługi (szatnia, stołówka, toaleta, natrysk) - podręczne magazynki na sprzęt do sprzątania (w przypadku kondygnacji na każdej) -portiernia 3) Inne zalecenia Dokumentacja projektowa powinna zawierać rozdział istniejących instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej pomiędzy istniejącymi obiektami szkoły podstawowej, gimnazjum i GOSiR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.2. Wadium: 2.500,00 ( dwa i pół tysiąca złotych) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wskazanej przez Zamawiającego. 1. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy oddział w Osielsku Nr 96 8142 1033 0002 8248 2000 0007. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Osielsko w sekretariacie w pok. nr 18 lub dołączyć do oferty. 5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach