Przetargi.pl
Opracowanie koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań oraz zasad jej wdrażania do dokumentów planistycznych gmin Metropolii Poznań

Stowarzyszenie METROPOLIA POZNAŃ ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 87 84 670
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie METROPOLIA POZNAŃ
  Pl. Kolegiacki 17 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 87 84 670
  REGON: 30174021500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aglomeracja.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań oraz zasad jej wdrażania do dokumentów planistycznych gmin Metropolii Poznań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zamówienie jest kontynuacją prac zapoczątkowanych przez opracowanie Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej wykonanych przez Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2012 r. Zamówienie polegać ma na opracowaniu spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów rozwojowych, koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań oraz zasad wdrażania ustaleń koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Koncepcją objęte będą: 3 gminy miejskie (Poznań, Puszczykowo, Luboń), 12 gmin miejsko-wiejskich (Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, Stęszew, Szamotuły, Śrem), 7 gmin wiejskich (Dopiewo, Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne). Stowarzyszenie zleciło opracowywanie delimitacji obszaru funkcjonalnego projektu. Zadanie wykonywane jest przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Termin zakończenia prac wyznaczony został na dzień 28 luty br. Dopuszcza się odstępstwo od ilości przyjętych gmin, jeżeli opracowywana delimitacja wskaże inny obszar. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentu, który zawierać będzie merytoryczne opracowanie następujących elementów: wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych w oparciu o: założenia koncepcji zwartego miasta i energooszczędnej struktury przestrzennej, analizę potencjału i chłonności terenów dotychczas wyznaczonych pod rozwój tych funkcji w dokumentach gminnych, analizę rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych, analizę dostępności do węzłów transportu publicznego, analizę możliwości wyposażenia terenów w niezbędną infrastrukturę techniczną. kierunki rozwoju transportu publicznego z uwzględnieniem ustaleń projektu planu transportowego Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego przygotowywanego przez Biuro Inżynierii Transportu, Pracownie Projektowe sp. j., ul. Wrocławska 10, 61-838 Poznań, kierunki rozwoju sieci dróg kołowych, kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej o znaczeniu ponadlokalnym, w tym propozycje nowych tras dojazdowych i turystycznych oraz powiązanie systemu rowerowego z transportem publicznym, kierunki rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze metropolitalnym, potencjalne obszary pod lokalizację obiektów energetyki odnawialnej, rozmieszczenie obiektów infrastruktury społecznej i sportowo-rekreacyjnej o charakterze ponadlokalnym, analiza dostępności oraz wskazanie ewentualnych nowych lokalizacji dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, wskazanie obszarów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego, w tym obszarów z postulowanym zakazem zabudowy, proponowanych do objęcia formami ochrony przyrody oraz wskazanymi do zadrzewień i zalesień, zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi, zagospodarowanie turystyczne obszarów wskazanych do rozwoju tej funkcji, w tym przede wszystkim rzeki Warty, propozycje uspójnienia dokumentów planistycznych na granicach gmin w przypadku ujawnienia się istotnych niezgodności, Opracowane zagadnienia należy przedstawić w wersji tekstowej z tabelami i wykresami oraz na załącznikach graficznych w skali 1: 50 000 i 1: 100 000. Podkłady mapowe w wersji elektronicznej zapewni Zamawiający i zostaną one przekazane Wykonawcy 30 dni od momentu podpisania umowy. Dokument powinien zawierać streszczenie oraz opis metodologii prowadzonych prac projektowych. Wykonawca opracuje również system wdrażania dokumentu, w tym określone wskaźniki realizacji wdrażania ustaleń. Koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, monitorowania, ewaluacji i oceny realizacji. Wskaźniki powinny być specyficzne, mierzalne, adekwatne, realne i określone w czasie. Dokument musi być zgodny z właściwymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi wyższego szczebla (wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi), a ponadto powinien być spójny z projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego lub wskazywać uargumentowane przesłanki zmian lub modyfikacji postulowanych w tym projekcie kierunków rozwoju obszaru metropolitalnego. Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego Zamawiający przekaże Wykonawcy w momencie podpisania umowy. Zamawiający przekaże w ciągu 45 dni od podpisania umowy wnioski instytucji oraz mieszkańców, które Wykonawca ma obowiązek przeanalizować i uwzględnić lub pisemnie uzasadnić brak możliwości ich uwzględnienia. Wykonawca zobligowany będzie do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w odniesieniu do skutków wprowadzenia ustaleń Koncepcji w życie. Wykonawca uzgodni zakres i stopień uszczegółowienia prognozy oddziaływania na środowisko. W następnej kolejności opracuje prognozę oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, którą podda konsultacji społecznej oraz przedstawi do zaopiniowania właściwym organom. Wykonawca przeprowadzi konsultacje społeczne projektu koncepcji rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań oraz ewentualnych przewidywań zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, zorganizowane w formie spotkań roboczych. Koszty przygotowania konsultacji w formie spotkań z interesariuszami, zapewnienia sali, poinformowania o terminie w sposób zwyczajowo przyjęty, ponosić będzie Zamawiający za wyjątkiem kosztów podróży oraz ewentualnego zakwaterowania osób uczestniczących w konsultacjach ze strony Wykonawcy. Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną w formacie .ppt lub innym umożliwiającym zamieszczenie materiału na stronie internetowej podsumowującą powstały dokument, a także raport z konsultacji dokumentu celem zaprezentowania wyników szerszej grupie odbiorców. Prezentacja powinna zawierać poza częścią opisową elementy graficzne, tabele, wykresy itp. Województwo Wielkopolskie opracuje w ciągu 30 dni koreferat do przekazanego projektu dokumentu. Wykonawca zobligowany będzie do uwzględnienia uwag do opracowania lub pisemnego ustosunkowania się do odmowy ich uwzględnienia. Zamawiający przekaże opinie instytucji oraz mieszkańców do projektu Koncepcji, które Wykonawca ma obowiązek przeanalizować i uwzględnić lub pisemnie uzasadnić brak możliwości ich uwzględnienia. Wykonawca na polecenie Zamawiającego zaprezentuje dokument koncepcji na posiedzeniach Rady Metropolii Poznań. O terminie Rady Metropolii wykonawca powiadomiony zostanie 14 dni przed jej posiedzeniem. Przekazanie całości opracowania w wersji elektronicznej nastąpi na nośniku cd/dvd: dla plików tekstowych w formacie doc. dla rysunków (mapy, infografika, etc.) w formacie shp, jpg. oraz pdf. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości za wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat od daty dokonania przez strony bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od wad na zasadach określonych w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aglomeracja.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach