Przetargi.pl
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Rolniczej na odcinku od torów do ulicy Spacerowej, rozbudowy ulicy Spacerowej na odcinku od Krętej do ul. Jerozolimskiej i przebudowy ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej w Piotrkowie Tryb., wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa Spacerowej.

Miasto Piotrków Trybunalski ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7327796 , fax. 044 7327798
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski
  ul. Pasaż Rudowskiego 10 10
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 7327796, fax. 044 7327798
  REGON: 59064846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Rolniczej na odcinku od torów do ulicy Spacerowej, rozbudowy ulicy Spacerowej na odcinku od Krętej do ul. Jerozolimskiej i przebudowy ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej w Piotrkowie Tryb., wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa Spacerowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmujący: a. mapę dc projektowych w postaci numerycznej w skali 1 500,( z dokonaniem kontroli usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar wszystkich elementów naziemnych sieci); b. mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1 500 - dla terenu zamkniętego teren PKP; c. koncepcję drogową; d. projekty zagospodarowania terenu; e. projekty budowlane i projekty wykonawcze - branży drogowej budowy przedmiotowych ulic wraz ze zjazdami na posesje i zielenią związaną z układem drogowym, ewentualną korektą istniejących dojść; f. projekty budowlane i projekty wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej dla wymienionych ulic z uwzględnieniem odwodnienia terenów przyległych wraz z przyłączami i wpustami (projekt przyłączy winien obejmować odcinki do wpustów ulicznych i do posesji); przyłącze do posesji to odcinek od sieci w ulicy do granicy działki) oraz budowę rowu odwadniającego od ul. Partyzantów do rzeki Strawy; g. projekty budowlane i projekty wykonawcze budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających ulic, umożliwiających grawitacyjny odbiór ścieków z posesji przyległych, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi; h. projekty budowlane i projekty wykonawcze budowy sieci wodociągowej wraz z węzłami wodociągowymi (zasuwy i hydranty p-poż.); i. projekty budowlane i projekty wykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji i przebudowy istniejących sieci; j. projekt budowlano-wykonawczy budowy wodociągu wraz z odtworzeniem (remontem) pasa drogowego dla terenu zamkniętego; k. projekty organizacji ruchu na czas budowy i docelowej; l. przedmiary robót ze szczegółowym opisem pozycji; m. kosztorysy inwestorskie; n. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż; o. opracowanie karty informacyjnej oceny oddziaływania na środowisko do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach p. opracowanie niezbędnych operatów wodnoprawnych dla potrzeb przedmiotowej inwestycji, pozwalających uzyskać pozwolenie wodnoprawne; q. uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi; r. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120 z 2003 r. poz. 1126); s. załączniki wynikające z art. 11d - specustawy drogowej. Podstawowe dane liczbowe: - rozbudowa odcinka ulicy Rolniczej na odcinku od torów PKP do ulicy Spacerowej - dł. ok. 1250,00 m; - rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Krętej do ul. Jerozolimskiej - dł. ok. 830,00 m; - przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej - dł. ok. 100,00 m; - budowa kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe w ww ulicach oraz budowa kanału dł. ok.120m w ul. Partyzantów; - budowa rowu odprowadzającego wody opadowe z kanalizacji deszczowej do rzeki Strawy w lokalizacji zgodnej z m.p.z.p. - dł. ok. 270m. Infrastrukturę techniczną należy projektować w oparciu o wydane przez zarządcę drogi wytyczne do projektowania drogi oraz wydane przez gestorów sieci warunki techniczne do projektowania sieci. Pozostałe niezbędne do projektowania warunki techniczne zobowiązany jest pozyskać Projektant. Ponadto: 1. Projektant jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie ochrony znaków osnowy geodezyjnej. W przypadku jeżeli realizacja projektowanej inwestycji nie może się obyć bez zniszczenia znaków, w kosztorysie inwestorskim należy przewidzieć koszty ich odtworzenia. Ponadto w kosztorysie inwestorskim należy przewidzieć koszty przejęcia stanu znaków osnowy geodezyjnej przed i po wejściu Wykonawcy na plac budowy. 2. Lokalizacja zjazdów i dojść na posesje oraz przebieg przyłączy deszczowych sanitarnych do posesji budynków winien być uzgodniony z właścicielami nieruchomości (należy załączyć oświadczenia). 3. Przy wystąpieniu kolizji z istniejącą infrastrukturą Projektant uzyska niezbędne warunki techniczne dla jej przebudowy. 4. Zamawiający przekaże w celu uwzględnienia w przedmiotowym projekcie: Warunki techniczne wydane przez Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizację, wytyczne Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, wytyczne Pracowni Planowania Przestrzennego, uwagi PGE, protokół nr 5 2012 z posiedzenia Rady Technicznej, koncepcję odwodnienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Dokumentację techniczną z badań dla potrzeb projektu modernizacji ulic Jerozolimskiej , Spacerowej, Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim opracowaną w 2006r. przez Kwalifikacyjno- Kontrolne Laboratorium Drogowe spółka z o.o. w Łodzi . 5. Na etapie projektowania rozwiązania techniczne powinny być konsultowane z Biurem Inwestycji i Remontów. 6. Projektant jest zobowiązany do pozyskania uzgodnień branżowych oraz uzgodnienia zarządcy drogi opracowanej dokumentacji technicznej. 2. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać: a) w ilości: Projekty budowlane i wykonawcze (projekty branżowe w odrębnych opracowaniach) - 6 egz. + wersja elektroniczna Przedmiary robót - 2 egz. + wersja elektroniczna Kosztorysy inwestorskie - 2 egz. + wersja elektroniczna(wersja kst i pdf) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. + wersja elektroniczna, Załączniki wynikające z art. 11d - specustawy drogowej - 3 egz. + wersja elektroniczna Operat wodno-prawny - 3 egz. + wersja elektroniczna Karta informacyjna oceny oddziaływania na środowisko - 5 egz. + wersja elektroniczna b) Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w odrębnych zeszytach dla poszczególnych odcinków ulic: Ulica Rolnicza na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej Ulica Spacerowa na odcinku od ulicy Krętej do ul. Partyzantów Ulica Spacerowa na odcinku od ulicy Partyzantów do ul. Jerozolimskiej oraz ulica Jerozolimska na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej, Teren zamknięty. c) Dokumentacja projektowa oraz STWiOR będzie podstawą przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia , zgodnie z art. 31.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie powinna zawierać nazw własnych użytych materiałów i wyrobów ani nazw producentów. 3. Wymagania formalne i prawne: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana w sposób i w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz będzie zgodna z przepisami: - Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz.U. z 2008r.,Nr 199 , poz.1227, - Prawem wodnym z dnia 18 lipca 2001 r.-Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz.2019 z póź. zmianami, - Ustawą z dn. 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. , Nr 63, poz.735 z póź. zmianami), - Ustawą z dn. 7 lipca 1994r Prawo budowlane, (Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz.2072 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389) - w zakresie opracowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, - Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i Polskich Norma - Z zasadami wiedzy techniczno - budowlanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 03.12.2012 r., do godz. 9:00 w wysokości 2.500,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ OPiotrków Tryb. Nr: 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium - przetarg nieograniczony na: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Rolniczej na odcinku od torów do ulicy Spacerowej, rozbudowy ulicy Spacerowej na odcinku od Krętej do ul. Jerozolimskiej i przebudowy ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej w Piotrkowie Tryb., wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa Spacerowej. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach