Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących zadań: ,, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Brzeżany,, ,, Zakup i montaż siłowni napowietrznej w m. Sławęcice,, ,, Zagospodarowanie strefy wypoczynku w m. Witoszyce,,

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących zadań: ,, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Brzeżany,, ,, Zakup i montaż siłowni napowietrznej w m. Sławęcice,, ,, Zagospodarowanie strefy wypoczynku w m. Witoszyce,,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania ,, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Brzeżany,,. Zamiar inwestycyjny obejmuje wyposażenie nowego placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr 110 w następujące urządzenia zabawowe: - zestaw zabawowy, - huśtawka podwójna i bocianie gniazdo, - orbitrek wolnostojący, - wioślarz wolnostojący, - wyciskanie + wyciąg, - odwodziciel + steper, - odwodziciel + biegacz+ steper, - jeździec. Uszczegółowienie opisu urządzeń w załączniku do SIWZ. UWAGA: działka objęta strefą OW ochrony konserwatorskiej. Dokumentację należy uzgodnić z DWKZ we Wrocławiu. Wymagania formalne: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp- 4 egz. w wersji papierowej; 2. Opracowanie części przedmiarowo - kosztorysowej dla inwestora – 2 egz. w wersji papierowej; 3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej. 4. Przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – 2 szt. CD, z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być zapisane w odrębnym pliku, a kosztorysy winny być przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie szczegółowej. Część 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania ,, Zakup i montaż siłowni napowietrznej w m. Sławęcice,,. Zamiar inwestycyjny obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw ( w części działki, która nie jest objęta strefą OW ) na działce 110/1 w następujące urządzenia siłowni napowietrznej oraz przygotowanie terenu ( podłoże w strefie bezpieczeństwa urządzeń ): - rowerek fitness, - twister siedząc. Uszczegółowienie opisu urządzeń w załączniku do SIWZ. Część 3 – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania ,, Zagospodarowanie strefy wypoczynku w m. Witoszyce,, Zamiar inwestycyjny obejmuje wyposażenie nowotworzonej strefy wypoczynku, zlokalizowanej na działce 242/1 w następujące urządzenia siłowni napowietrznej oraz przygotowanie terenu ( podłoże w strefie bezpieczeństwa urządzeń ): - wioślarz wolnostojący, - orbitrek wolnostojący, - wahadło pojedyncze, - wyciskanie siedząc pojedyncze, - narciarz wolnostojący, - prasa nożna pojedyncza, - motyl ( słup), - podciąganie nóg. Uszczegółowienie opisu urządzeń w załączniku do SIWZ. Wymagania formalne: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp- 4 egz. w wersji papierowej; 2. Opracowanie części przedmiarowo - kosztorysowej dla inwestora – 2 egz. w wersji papierowej; 3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej. 4. Przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – 2 szt. CD, z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być zapisane w odrębnym pliku, a kosztorysy winny być przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie szczegółowej. 3.2. Warunki wspólne dla wszystkich części: W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: - jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, - wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy, - uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. - udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień/odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy, Termin wykonania 3 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. - wprowadzić zmiany w dokumentacji na etapie wykonawstwa, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy ściśle współpracuje z Zamawiającym i bezwzględnie winien dokonać wizji lokalnej w terenie. Koncepcję w formie papierowej Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia przed przystąpieniem do zasadniczego projektowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Zawartość i forma oferty: - wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ nr 1.1, - wypełniony załącznik nr 1.2- ,,wykaz doświadczenia projektanta”, (wspólny dla 3 części), - wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębne dla każdego z nich. - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ( mającego zastosowanie również do spółek cywilnych ) .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach