Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K w miejscowości Łazany i Trąbki” – Zadanie III (Gmina Biskupice)

Gmina Biskupice ogłasza przetarg

 • Adres: 32020 Wieliczka, Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 250 68 99 , fax. 0-12 250 67 66
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupice
  Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455
  32020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 0-12 250 68 99, fax. 0-12 250 67 66
  REGON: 53221100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K w miejscowości Łazany i Trąbki” – Zadanie III (Gmina Biskupice)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K w miejscowości Łazany i Trąbki” Kilometraż globalny przebudowy odcinka drogi dla zakresu inwestycji (ok. 0+00,00-1+750,00) określi projektant uwzględniając parametry użytkowe projektowanych i istniejących elementów w koordynacji z Zamawiającym. Zakres i szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostały ujęte w złączniku nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy wg wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowana Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach