Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i przyłączeń elektroenergetycznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-715 Warszawa, Czerniakowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 2774200
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
  Czerniakowska 71 lok. 703
  00-715 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 2774200
  REGON: 365421948
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzw.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i przyłączeń elektroenergetycznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji wykonawczej dla trzydziestu dwóch kompletów przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączeń elektroenergetycznych wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ślepym i inwestorskim wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych i niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz ze zgłoszeniem montażu przyłączy oraz kabin (wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu), co umożliwi przystąpienie do realizacji etapu drugiego tj. dostarczenia i montażu toalet wraz z budową przyłączy. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp udowodnił Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – Zamawiający żąda dokumentów, które określają: a) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, b) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Wzór o świadczenia określa załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach