Przetargi.pl
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA PRZYŁĄCZA I SIECI CIEPŁOWNICZE WRAZ Z MODERNIZACJĄ WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, Gen. Witolda Urbanowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48261837865 , fax. +48261839723
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  Gen. Witolda Urbanowicza 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261837865, fax. +48261839723
  REGON: 12122900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA PRZYŁĄCZA I SIECI CIEPŁOWNICZE WRAZ Z MODERNIZACJĄ WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH WAT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przyłącza i sieci ciepłownicze wraz z modernizacją węzłów cieplnych w budynkach WAT. Zakres: 1) Opracowanie budowy sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej i przyłączy do budynków nr 13, 22, 34, 35, 38, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 75, 158, 2) Opracowanie modernizacji i budowy węzłów cieplnych w bud. nr 13, 22, 24, 34, 35, 38, 39, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 75, 158. 3) Opracowanie projektów przyłączy niskoparametrowych do budynków 1, 26, 32, 81, 120, 125, 126, 127 i 154, 4) Opracowanie projektów wewnętrznej instalacji c.o. dla budynków nr. 81, 120,125, 126, 127 i 154 oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem, w tym uzgodnienia projektu z dostawcą energii tj. z firmą Veolia Energia Warszawa S.A. 5) Pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji opracowanego zakresu robót w dokumentacji projektów-kosztorysowej Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ. Czynności jakie zobowiązany jest spełnić Wykonawca - w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy opisane są w zał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OFERTA SKŁADANA W FORMIE PISEMNEJ Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać: a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c) Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ; d) zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 4.5.1. lit. d) – stanowiące załącznik Nr 2B do SIWZ; e) pełnomocnictwo jeżeli dotyczy OFERTA SKŁADANA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: a) Formularz ofertowy; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; c) Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ; d) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą - oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego udzielenia lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. e) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa regulująca współpracę, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność; f) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 4.5.1. lit. d) - stanowiące załącznik nr 2B do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach