Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania : ZSEU, dzielnica Maroko-Nowiny – budowa zewnętrznych urządzeń i sieci ppoż.

MIASTO RYBNIK ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4392302
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO RYBNIK
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 4392302
  REGON: 276255430
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania : ZSEU, dzielnica Maroko-Nowiny – budowa zewnętrznych urządzeń i sieci ppoż.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zewnętrznych urządzeń i sieci ppoż. dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.Główne założenia:Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych jest obiektem wielosegmentowym połączonym łącznikami. Chroniony jest przeciwpożarowo czterema zewnętrznymi hydrantami DN80 zlokalizowanymi po obwodzie obiektu. Z przeprowadzonych badań wynika, że istniejąca instalacja hydrantowa nie spełnia wymaganych przepisami parametrów w zakresie ciśnienia dynamicznego oraz wydajności wodnej.Dostawca wody (PWiK Rybnik) pisemnie informuje, że poprawa parametrów hydraulicznych instalacji wewnętrznej nie leży w zakresie obowiązków dostawcy wody.Zatem głównym założeniem dokumentacji jest opracowanie rozwiązania projektowego poprawy stanu istniejącego z dostosowaniem instalacji ppoż. do wymaganych przepisami parametrów. Zakres opracowania projektowego:1) projekt zagospodarowania terenu opracowany na zaktualizowanej mapie do celów projektowych, w zakresie i formie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym z wymaganym uzgodnieniem w zakresie ochrony przeciwpożarowej);2) projekt techniczny we wszystkich niezbędnych branżach;3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;4) przedmiar robót;5) kosztorys inwestorski;Dokumentacja musi składać się z:- projektu zagospodarowania terenu – 4 egz.;- projektu technicznego – 3 egz.;- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 1 kpl.;- przedmiarów robót – 1 kpl.;- kosztorysów inwestorskich – 1 kpl.;- dokumentacji w formie elektronicznej (pdf, dwg, doc, ath, xls) – 1 kpl.;Nadzór autorski / inwestorski:- Nadzór autorski będzie realizowany tylko w zakresie wynikającym z zapisów Ustawy Prawo budowlane. Koszt pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie oferty, - Wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie zgodności wykonywanych robót z projektem,- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót będzie pełniony przez przedstawicieli Zamawiającego, natomiast Wykonawca będzie miał prawo do dokonywania okresowej kontroli obiektu, - Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wyjaśnień dotyczących ewentualnych wątpliwości w interpretacji rozwiązań projektowych, - W przypadku zastosowania rozwiązań rysunkowych lub opisowych, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego uszczegółowienia tych zakresów,- Nadzór autorski będzie pełniony przez Wykonawcę osobiście na placu budowy lub (jeśli jego obecność nie będzie konieczna) udzielając odpowiedzi drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną.- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich ustaleń i wyjaśnień związanych z nadzorem autorskim w formie pisemnej (w tym mailowej), w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy (techniczny), dotyczący budowy instalacji lub sieci wodociągowej, o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby, które będą wykonywać czynności projektowania (będą projektantami):- osobę która będzie pełniła funkcję projektanta branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach