Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Stary Wiśnicz”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Limanowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6128206 , fax. 14 6108481
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
  ul. Limanowska 11
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 14 6128206, fax. 14 6108481
  REGON: 85166525500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bochnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Stary Wiśnicz”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Stary Wiśnicz” na odcinku drogi o długości 928 metrów, w km od 8+492 do km 9+420 wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją w trakcie realizacji robót w oparciu o dokumentację dla przedmiotowego zadania. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty”– wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami w Rozdz. VII ust. 1; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami w Rozdz. VIII ust. 2, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem Oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg załącznika nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach