Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Węgierskiej ( od ul. Wiejskiej do ul. Górnej)”

Miasto Racibórz ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 550 710 , fax. 327 550 725
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Racibórz
  ul. Stefana Batorego 6
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 327 550 710, fax. 327 550 725
  REGON: 27625839700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Węgierskiej ( od ul. Wiejskiej do ul. Górnej)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Węgierskiej (od ul. Wiejskiej do ul. Górnej) służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. /zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej - z późniejszymi zmianami/. Zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Podstawowe dane techniczne: a) klasa drogi D, b) kategoria obciążenia ruchem: KR2, c) długość drogi ok. 290 m, d) szerokość projektowanego pasa drogowego zmienna ok. 14,0 m (obejmuje jezdnię, chodniki i pas zieleni), e) szerokość jezdni 6,0 m, f) szerokość chodników zmienna od 1,5 m do 2,0 m, g) powierzchnia jezdni ok. 1740 m2 h) powierzchnia pasa drogowego ok. 4060,0 m2, i) pas zieleni oddzielający jezdnię od chodnika szerokości 1,5 m, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 5 do SIWZ. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach