Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowej w Ząbkach w ulicach: Batorego, Bema, Bocianiej, Sokolej, Słowiczej, Łabędziej, Skowronka, Rybnej, Żabiej, Niepodległości, Wesołej, Wiosennej, Skorupki, Szczęśliwej, Wolności i Ż

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 781 68 18 wew. 137 , fax. 0-22 781 68 18 wew. 137
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o.
  ul. Wojska Polskiego 10 10
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 781 68 18 wew. 137, fax. 0-22 781 68 18 wew. 137
  REGON: 14168401200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.zabki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowej w Ząbkach w ulicach: Batorego, Bema, Bocianiej, Sokolej, Słowiczej, Łabędziej, Skowronka, Rybnej, Żabiej, Niepodległości, Wesołej, Wiosennej, Skorupki, Szczęśliwej, Wolności i Ż
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na pięć zadań: Zadanie Nr 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. BATOREGO: 1) od ul. Nowej do ul. Żeromskiego; 2) od ul. Wyspiańskiego do ul. Mickiewicza; 2a)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Złożą ofertę w pełni spełniającą wymagania niniejszej SIWZ; 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w przedmiocie zamówienia; 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie zamówienia przy założeniu, że płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonana na warunkach określonych w niniejszej SIWZ tzn. w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT; 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp; 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonywana będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt IV niniejszej SIWZ, metodą spełnia-nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie - zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, 2.Oświadczenie - zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Wykaz opracowań projektowych wykonanych w okresie ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców. Wykaz powinien zawierać minimum 2 opracowania na kwotę minimum 20000zł każde z nich. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. Do wykazu należy załączyć posiadane referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 5.Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z podaniem zakresu prac i ich wartością, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ, 6.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. posiadających uprawnienia projektowe w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ wraz z załączeniem przynależności do izby samorządu zawodowego. 7.Parafowany wzór Umowy stanowiący Załącznik Nr 11 do niniejszej SIWZ. 8.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z terenem objętym przedmiotem zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ. 9.Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony z zakresie przedmiotu działalności na sumę minimum 20 000 zł. 10.W przypadku, gdy ofertę składa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość oferty dwukrotnie przewyższa wartość kapitału zakładowego, wymagane jest załączenie stosownego dokumentu (uchwała wspólników lub umowa spółki) w trybie art. 230 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 11.W przypadku składania oferty wspólnej należy dołączyć: 11.1. umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia; 11.2. dokumenty wymienione w pkt. 1. - 4. dla każdego partnera z osobna; 11.3. pozostałe dokumenty składane są wspólnie; 11.4. podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. W przypadku, gdy załączona do oferty kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pgk.zabki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach