Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rowerowy Konin – droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO)”.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE
  ul. Zakładowa 4
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  REGON: 363118861
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-konin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rowerowy Konin – droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO)”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rowerowy Konin – droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO)”.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na którą składa się:2.1. Projekt budowlany - 5 kpl. 2.2. Projekt wykonawczy - 5 kpl. 2.3. Informacja BIOZ - 3 kpl. 2.4. STWiORB - 5 kpl. 2.5. Przedmiar robót - 5 kpl. 2.6. Kosztorys inwestorski + zbiorcze zestawienie kosztów - 5 kpl. 2.7. Projekt stałej organizacji ruchu – 5 kpl. 2.8. Pozostałe opracowania, decyzje, opinie, uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.3. Poza dokumentacją projektową Wykonawca przygotuje 2 koncepcje projektu. Każda koncepcja zostanie wykonana w wersji papierowej i elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziałuw postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP dotyczące:1.1. zdolności technicznej lub zawodowej:1.1.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat - wykonał należycie dwie dokumentacje projektowe, które obejmowały budowę lub przebudowę drogi dla rowerów wraz ze skrzyżowaniemz sygnalizacją świetlną.W przypadku dokumentacji obejmujących większy zakres prac niż wymagany przez Zamawiającego należy wyodrębnić rzeczowo i wykazać zakres prac obejmujący budowę lub przebudowę drogi dla rowerów wraz ze skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną.1.1.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji osobę na stanowisku projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania dróg bez ograniczeń oraz która wykonała w ciągu ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert) jeden projekt budowlany obejmujący budowę lub przebudowę drogi dla rowerów wraz ze skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną.Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6, 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.Pod pojęciem „dokumentacji projektowej” rozumie się zakres prac projektowych wskazany w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach