Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6693100 , fax. 056 6612109
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Grudziądzka 159 159
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6693100, fax. 056 6612109
  REGON: 87028708300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze przedsięwzięcie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu. Ogólne założenia do projektu Trasy Średnicowej Północnej o długości około 2,6 km, od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki ogólne : 1.Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (Pzp). 2.Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy (Pzp). 3. Warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunki szczegółowe: 1. Doświadczenie Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dokumentacje projektowe dla dróg o klasie technicznej nie niższej niż główna G o długości co najmniej 1 km (każda). 2. Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca poda informację dot. osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: - Głównego projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - Projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - Projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - Projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Uwaga: -Główny projektant będzie osobą wskazaną w Umowie, upoważnioną w imieniu Wykonawcy do zarządzania realizacją Umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym; -liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia nie może być mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Jedna osoba nie może wykonywać dwóch czynności na dwóch stanowiskach. 3. Sytuacja ekonomiczna Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500 tys. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki określone w pkt 1, 2 i 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z określonymi przez zamawiającego wymaganiami.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp Wykonawcy - podpisane odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z treścią załącznika Nr 1.1. do Rozdziału I SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Informacja o doświadczeniu Wykonawcy (Doświadczenie Wykonawcy), podpisana odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodna z treścią załącznika Nr 1.2. do Rozdziału I SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie. 4. Informacja o osobach, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Potencjał kadrowy), podpisana odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodna z treścią załącznika Nr 1.3. do Rozdziału I SIWZ. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych ( przez uprawienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane) dotyczące wszystkich osób, od których wymaga się posiadania uprawnień i aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 5.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w informacji, o której mowa w pkt 4, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Zobowiązanie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotów zobowiązujących się do udostępnienia w/w osób. 6. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę: 1.oświadczenie wymienione w pkt 1 składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2.dokument wymieniony w punkcie 2 składa każdy Wykonawca; 3.oświadczenia wymienione w pkt 3 i 4 składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4.dokumenty wymienione w pkt 3, 4, 5 i 6 składa w imieniu wszystkich ten lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają dany warunek samodzielnie bądź łącznie zgodnie z wymaganiami niniejszego ogłoszenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mzd.torun.pl/bip/index.php?str=622
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach