Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 125 007 G Paraszyno – Nawcz

Gmina Łęczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 84218 Łęczyce, ul. Długa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 789 214 , fax. 586 789 125
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęczyce
  ul. Długa 49
  84218 Łęczyce, woj. pomorskie
  tel. 586 789 214, fax. 586 789 125
  REGON: 19167538500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 125 007 G Paraszyno – Nawcz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 125007 G Paraszyno – Łówcz Górny – Nawcz w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Łęczyce pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 125007 G Paraszyno – Nawcz” z podziałem na poszczególne etapy: - Etap nr 1 - odcinek (1) - 0+000 do km 1+050 km nawierzchnia z płyt IOMB (0,75 x 1,00 m) o szerokości 3,75 m wraz z poboczem 2 x 0,75 m z kruszywa skalnego łamanego - Etap nr 2 - odcinek (2) - 1+050 – 1+320 nawierzchnia z płyt IOMB (0,75 x 1,00 m) o szerokości 3,00 m wraz z poboczem 2 x 0,75 m z kruszywa skalnego łamanego - Etap nr 3 - odcinek (3) - 1+320 – 1+970 nawierzchnia z płyt IOMB (0,75 x 1,00 m) o szerokości 2 x 0,10 m (dwa ślady) wraz wypełnieniem pomiędzy płytami kruszywem skalnym łamanym o szerokości 0,80 m oraz poboczem 2 x 1,20 m z kruszywa skalnego łamanego Zgodnie z załączoną mapą poglądową stanowiącą zakres projektowy dla drogi nr 125007 G - załącznik nr 5A do niniejszego SIWZ W zakres zamówienia wchodzi również pełnienie czynności nadzoru autorskiego. Szczegółowe warunki realizacji określa SIWZ - rozdział III pkt. 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach