Przetargi.pl
opracowanie dokumentacji projektowej na: z. 11333 – Budowa warsztatu remontowego wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz z. 11338 – Przebudowa budynku remontu śmigłowców nr 52 wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 85915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285,
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Podchorążych 33
  85915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285,
  REGON: 09057078200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie dokumentacji projektowej na: z. 11333 – Budowa warsztatu remontowego wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz z. 11338 – Przebudowa budynku remontu śmigłowców nr 52 wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na: z. 11333 – Budowa warsztatu remontowego wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz z. 11338 – Przebudowa budynku remontu śmigłowców nr 52 wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) projekt umowy (załącznik nr 1 do SIWZ); b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ); c) program funkcjonalno – użytkowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, c) Kopie wymaganych uprawnień budowlanych i licencji dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; d) Kserokopie poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla osób ujętych w wykazie. e) Projekt „draft” poręczenia bankowego lub poręczenia SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jeżeli Wykonawca zamierza wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy z jednej z ww. form 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przedłoży niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego. Jeżeli wykonawca w ww. terminie nie będzie w stanie dostarczyć ww. dokumentów powinien powiadomić o tym Zamawiającego, podając przyczynę zwłoki oraz termin dostarczenia dokumentów. Opóźnienie terminu podpisania umowy z powodu nie dostarczenia w terminie wymaganych dokumentów nie będzie mogło stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy. Nieuzasadnione przedłużanie terminu składania dokumentów lub ich nie złożenie na wezwanie Zamawiającego traktowane będzie jak uchylanie się od podpisania umowy, o którym mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp z wszystkimi jej konsekwencjami prawnymi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach