Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 04350 – Poprawa nawierzchni w ul. Chrzanowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 10 905 , fax. 71 77 10 904
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
  ul. Ofiar Oświęcimskich 36
  50059 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 10 905, fax. 71 77 10 904
  REGON: 2056852900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wi.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 04350 – Poprawa nawierzchni w ul. Chrzanowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania: „Poprawa nawierzchni w ul. Chrzanowskiego" na odcinku od ul. Wincentego Pola do ul. Filomatów. W ramach zamówienia należy opracować: 1. Minimum dwuwariantowa koncepcja retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z zielenią. 2. Projekt Zagospodarowania Terenu. 3. Wielobranżowy projekt budowlany. 4. Projekty wykonawcze zawierające: a) Projekt branży drogowej. b) Plansze tyczenia w terenie zaprojektowanych obiektów. c) Projekt zagospodarowania wód opadowych d) Projekt oświetlenia ulicznego. e) Projekt MKT. f) Projekt przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami. g) Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. h) Projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia. i) Koncepcja organizacji ruchu zastępczego. j) Projekt zasilania zaplecza budowy w energię elektryczną oraz wskazaniem punktu poboru wody. k) Projekt obsługi budowy. l) Projekt organizacji ruchu docelowego. m) Projekt zieleni. 5. Inne opracowania obejmujące: a) Aktualizację podkładów geodezyjnych i uzyskanie map do celów projektowych. b) Projekt podziału nieruchomości c) Projekt zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej. d) Dokumentacja geotechniczna wraz z oceną warunków wodnych, w tym na potrzeby przebudowy sieci sanitarnych. e) Inwentaryzacja majątku drogowego. f) Szczegółowa inwentaryzacja zieleni. g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w pełnym zakresie branżowym. h) Przedmiary robót w pełnym zakresie branżowym. i) Operat z szacowania wartości godziwej likwidowanego majątku Tauron Dystrybucja S.A. j) Kosztorysy inwestorskie i ofertowe w pełnym zakresie. k) Opracowanie informacji BIOZ. l) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem ostatecznej decyzji. m) Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego o ile zajdzie taka konieczność niezbędnych do realizacji celu. 6. Pełne uczestnictwo w procesie udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (przygotowanie odpowiedzi na pytania oferentów w zakresie rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej). 7. Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.wi.wroc.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego d) czy podmioty na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy pzp, Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów wezwie Wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. III.4) niniejszego ogłoszenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach