Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn: 1.Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chopina. 2.Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Liliowa. Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Sasankowa. 3.Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX - lecia. Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni na os. Dąbrówki.

Miasto Wodzisław Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324590431 , fax. +48327218703
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Wodzisław Śląski
  ul. Bogumińska 4
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. +48324590431, fax. +48327218703
  REGON: 000526883
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn: 1.Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chopina. 2.Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Liliowa. Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Sasankowa. 3.Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX - lecia. Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni na os. Dąbrówki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienia zostało podzielone na trzy części, tj.: •CZĘŚĆ I opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chopina. Zakres: Wykonanie projektu przebudowy ciągu drogowego ul. Chopina w Wodzisławiu Śląskim o długości ok. 400,00 m (wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej). W opracowaniu należy uwzględnić konieczną przebudowę krawężników, chodników ( w tym przypadku występuje nowowykonany chodnik jednostronny wraz z krawężnikiem), ewentualnych zatok, elementów odwodnienia i oświetlenia drogi a także ewentualną przebudowę sieci i urządzeń kolidujących z przebudowywaną drogą. W opracowaniu należy uwzględnić m.in.: 2.zmianę konstrukcji nawierzchni jezdni dla KR 2, 3.doprowadzenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do G1, 4.zabudowanie krawężników najazdowych, 5.przebudowę odwodnienia drogi w niezbędnym zakresie, 6.dostosowanie istniejących zjazdów do nowej niwelety drogi, Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski należy wykonać z podziałem na odcinki realizacyjne uzgodnione z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia musi być sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych. •CZĘŚĆ II opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Liliowa. Zakres: Wykonanie projektu zmiany konstrukcji nawierzchni ul. Liliowej w Wodzisławiu Śląskim o długości ok. 600,00 m, W opracowaniu należy uwzględnić m.in.: 1.zmianę konstrukcji nawierzchni jezdni dla KR 2 – frezowanie i nowa nakładka asfaltowa, 2.w razie konieczności doprowadzenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do G1, 3.wymianę krawężników, 4.przebudowę odwodnienia drogi w niezbędnym zakresie, 5.dostosowanie istniejących zjazdów do nowej niwelety drogi, Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski należy wykonać z podziałem na odcinki realizacyjne uzgodnione z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia musi być sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych. Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Sasankowa. Wykonanie projektu zmiany konstrukcji nawierzchni ul. Sasankowej w Wodzisławiu Śląskim o długości ok. 600,00 m, W opracowaniu należy uwzględnić m.in.: 1.zmianę konstrukcji nawierzchni jezdni dla KR 2 – frezowanie i nowa nakładka asfaltowa, 2.w razie konieczności doprowadzenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do G1, 3.wymianę krawężników, 4.przebudowę odwodnienia drogi w niezbędnym zakresie, 5.dostosowanie istniejących zjazdów do nowej niwelety drogi, Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski należy wykonać z podziałem na odcinki realizacyjne uzgodnione z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia musi być sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych. •CZĘŚĆ III opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX - lecia. Zakres: Wykonanie projektu zmiany konstrukcji nawierzchni na oś. XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim o długości ok. 1050,00 m, W opracowaniu należy uwzględnić m.in.: 1.zmianę konstrukcji nawierzchni jezdni dla KR 2 – frezowanie i nowa nakładka asfaltowa, 2.w razie konieczności doprowadzenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do G1, 3.wymianę krawężników, 4.przebudowę odwodnienia drogi w niezbędnym zakresie, 5.dostosowanie istniejących zjazdów do nowej niwelety drogi, Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski należy wykonać z podziałem na odcinki realizacyjne uzgodnione z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia musi być sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych. Plan Rozwoju Sieci dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni na Os. Dąbrówki. Wykonanie projektu zmiany konstrukcji nawierzchni na oś. Dąbrówki w Wodzisławiu Śląskim o długości ok. 900,00 m, W opracowaniu należy uwzględnić m.in.: 1.zmianę konstrukcji nawierzchni jezdni dla KR 2 – frezowanie i nowa nakładka asfaltowa, 2.w razie konieczności doprowadzenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do G1, 3.wymianę krawężników, 4.przebudowę odwodnienia drogi w niezbędnym zakresie, 5.dostosowanie istniejących zjazdów do nowej niwelety drogi, Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski należy wykonać z podziałem na odcinki realizacyjne uzgodnione z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia musi być sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych. Dotyczy wszystkich części zamówienia:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach