Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn: 1. Plan Rozwoju Sieci Dróg – a) przebudowa z remontem ulicy Tysiąclecia, b) remont ulicy Ignacego Daszyńskiego – część I zamówienia. 2. Plan Rozwoju Sieci Dróg – a) przebudowa ulicy Bolesław Prusa, b) remont ulicy Elizy Orzeszkowej – część II zamówienia.

Miasto Wodzisław Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324590431 , fax. +48327218703
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Wodzisław Śląski
  ul. Bogumińska 4
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. +48324590431, fax. +48327218703
  REGON: 000526883
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw-slaski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn: 1. Plan Rozwoju Sieci Dróg – a) przebudowa z remontem ulicy Tysiąclecia, b) remont ulicy Ignacego Daszyńskiego – część I zamówienia. 2. Plan Rozwoju Sieci Dróg – a) przebudowa ulicy Bolesław Prusa, b) remont ulicy Elizy Orzeszkowej – część II zamówienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn: 1) Plan Rozwoju Sieci Dróg: a) przebudowa z remontem ulicy Tysiąclecia, b) remont ulicy Ignacego Daszyńskiego. 2) Plan Rozwoju Sieci Dróg: a) przebudowa ulicy Bolesława Prusa, b) remont ulicy Elizy Orzeszkowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony druk OFERTA (dla części I,II), PEŁNOMOCNICTWO (JEŻELI DOTYCZY), ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (JEŻELI DOTYCZY). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach