Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej w ramach zadania "Bezpieczny maluch na start"

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-040 Katowice, Wita Stwosza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2051120, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
  Wita Stwosza 7
  40-040 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2051120, , fax. -
  REGON: 271521223
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej w ramach zadania "Bezpieczny maluch na start"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy, przebudowy i wyposażenia budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbudową i przebudową placu zabaw w zakresie koniecznym na działce nr 106/4 i 94/10 o pow. 2876 m2 zapisanych w księdze wieczystej KW 2934 na mapie 24 obręb Dz. Ligota oraz działka 106/5 o powierzchni 297 m2 , zaznaczonej na mapie 24 obręb Dz. Ligota , zapisanej w księdze wieczystej KW 64043 stanowiących własność Miasta Katowice. 2. Złożenie w imieniu Miejskiego Przedszkola nr 99 wniosku o uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzupełnianie i wprowadzanie ewentualnych zmian w dokumentacji wymaganych przepisami przez organ wydający pozwolenie. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również prace przedprojektowe związane z uzyskaniem zapewnień dostawy, mediów, warunków technicznych dla mediów oraz ewentualnej przebudowy zjazdu z drogi publicznej oraz uzyskanie wszelkich innych niezbędnych decyzji do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 4. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie – zakres zamówienia objętego prawem opcji. 5. Budynek po przebudowie i rozbudowie oraz jego otoczenie musi być budynkiem bez barier architektonicznych i w pełni przystosowany i dostępny dla osób niepełnosprawnych (np. pochylnie, winda osobowa) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ, b) wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiącymi integralną część niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 u stawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu 2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Ponadto do oferty należy załączyć: 3.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.3. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: – zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, – sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, – zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, – czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach