Przetargi.pl
opracowanie dokumentacji niezbędnej dla przygotowania i przeprowadzenia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców systemu elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania zadaniami pracowników (SEOD) oraz świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie przygotowanej dokumentacji

Urząd do Spraw Cudzoziemców ogłasza przetarg

 • Adres: 00-564 Warszawa, Koszykowa 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6270680 , fax. 022 8454980, 6014339
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Koszykowa 16 16
  00-564 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6270680, fax. 022 8454980, 6014339
  REGON: 01731501200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uric.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie dokumentacji niezbędnej dla przygotowania i przeprowadzenia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców systemu elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania zadaniami pracowników (SEOD) oraz świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie przygotowanej dokumentacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji niezbędnej dla przygotowania i przeprowadzenia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców systemu elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania zadaniami pracowników (zwanego dalej SEOD) oraz wyposażenie sprzętowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu. W zakres zamówienia wchodzą także usługi doradztwa technicznego w zakresie przygotowanej dokumentacji na etapie prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.udsc.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach