Przetargi.pl
Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy w 2021 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 - zamówienie podobne nr 1 do umowy nr 47/20/NZ/GN/PS z dnia 08.07.2020 r. (ZP/PN/Rb/23/20).

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-022 Warszawa, Walewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 277-30-27 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  Walewska 4
  04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 277-30-27 , fax. -
  REGON: 10445119000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy w 2021 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 - zamówienie podobne nr 1 do umowy nr 47/20/NZ/GN/PS z dnia 08.07.2020 r. (ZP/PN/Rb/23/20).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2021 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 – roboty podobne nr 1 do umowy 47/20/NZ/GN/PS z dnia 08.07.2020 r.(ZP/PN/Rb/23/20). Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Zamówienie obejmuje m.in.: 1. Roboty w branży ogólnobudowlanej – m.in. organizacja terenu robót, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania, szklenie okien, obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł i drzwi, roboty zduńskie, remont podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 2. Roboty w branży instalacji sanitarnych – m.in. remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, ogrzewania etażowego. 3. Remonty w branży elektrycznej – m.in. wyodrębnienie obwodów elektrycznych, mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych 4. Wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia, zrealizowanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 5. Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami, 6. Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych, 7. Oznakowanie, zabezpieczenie i uporządkowanie terenu prowadzonych prac, 8. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (wejścia do budynku, klatki schodowej, itp.), 9. Zabezpieczenie ciągów eksploatacyjnych i ewakuacyjnych, 10. Dostarczenie przez wykonawcę norm, aprobat technicznych i gwarancji. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami). Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych, a także przepisami BHP. Za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku zleceń dotyczących lokali dla osób niepełnosprawnych Zamawiający może przewidzieć w zleceniu szczególne rozwiązania techniczne niezbędne dla zapewnienia dostępności dla tych osób. Realizację zapisów umowy nadzoruje ZGN Praga-Południe. Zlecenia będą wystawiane dla określonego adresu wraz z zakresem robót określonym w przedmiarze i oszacowanym kosztem oraz terminem wykonania. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane w ramach zlecenia jednostkowego roboty budowlane, na okres min 12 miesięcy od daty tych robót. Maksymalna ilość przekazanych zleceń (adresów) wynosi 7 sztuk tygodniowo. Czas wykonania zamówienia będzie wynosił od 14 do 28 dni odrębnie dla każdego zlecenia w zależności od zakresu robót występujących w danym pustostanie. Wprowadzenie na budowę nastąpi w okresie 3 dni od momentu przekazania zlecenia. Przewiduje się wykonanie: minimum 15 a maksymalnie 40 lokali. Jest to ilość przybliżona w okresie trwania umowy. Zlecenia będą wystawiane na podstawie rzeczywistych potrzeb. Pozostałe warunki opisu przedmiotu zamówienia zgodne z zapisami zawartymi w umowie nr 47/20 /NZ/GN/PS z dnia 08 lipca 2020 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45454100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach