Przetargi.pl
„Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1 + 616”

Powiat Sanocki ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 652 900 , fax. 134 652 988
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sanocki
  ul. Rynek 1
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 134 652 900, fax. 134 652 988
  REGON: 37044070300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-sanok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1 + 616”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1 + 616”, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. Ponadto zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektu wykonawczego w oparciu o udostępniony projekt budowlany. Projekt wykonawczy musi spełniać wszelkie wymogi uzyskanych decyzji i zostać zatwierdzony przez inspektora nadzoru. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty polegające na:  Robotach przygotowawczych  Utrzymaniu w okresie realizacji robót oraz rozbiórce istniejącego mostu objazdowego wraz z dojazdami  Rozbiórce istniejących podpór  Przebudowie napowietrznej linii teletechnicznej (Wykonawca uzyska prolongatę warunków technicznych dla przebudowy linii)  Przebudowie skrzyżowania z drogą gminną  Wykonaniu żelbetowych podpór mostu  Wykonaniu mostu stałego  Wykonaniu nawierzchni na moście  Montaż elementów wyposażenia Wykonaniu dojazdów do mostu  Wykonaniu pozostałych prac wykończeniowych Odbudowa mostu ma na celu dostosowane nośności mostu do klasy A wg PN-85/S- 10030, tj. 50 ton i dostosowanie go do obecnie obowiązujących warunków technicznych określonych Rozporządzeniem Ministra oraz poprawę parametrów technicznych i funkcjonalnych drogi powiatowej Nr 2220R wpływających na trwałość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania drogi i mostu. Po wykonaniu budowy obiekt osiągnie nośność klasy „A”, posiadał będzie jezdnię o szerokości 7,0 m oraz chodniki szerokości 2x1,50 m, całkowita szerokość mostu wynosić będzie 12,12 m. Parametry obiektu inżynierskiego - wykonanie konstrukcji mostu o nośności jak dla klasy A, tj. 50 T - długość przęseł - 61 m; - szerokość całkowita Bc=12,12 m; - szerokości jezdni na obiekcie: Bj= 7,00 m; - chodniki dla pieszych 2 x 1,50m - światło mostu (prostopadłe do podpór) - 50,20 m - spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Zamawiający wymaga osiągnięcia przez Wykonawcę w terminie do dnia 13.12.2019 r. zaawansowania rzeczowo – finansowego robót na poziomie min. 81 tys. zł. Powyższe podyktowane jest wymogami harmonogramu realizacji inwestycji oraz zawartej umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 PLN). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku. ` Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 6.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. W celu ujawnienia sposobu kalkulacji ceny oraz na potrzeby rozliczenia dofinansowania Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego (uproszczonego – Załącznik nr 1 do SIWZ) sporządzonego w oparciu o przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ) i wskaźniki cenowe oferenta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (DZ. U. Nr 130 poz. 1389). Należy dołączyć ceny zastosowanych materiałów, robocizny i sprzętu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach