Przetargi.pl
Odbudowa jazów 15 - 4 i 15 - 5, gm. Jarocin - dokumentacja projektowa

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Dąbrowskiego 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 736 28 02 , fax. 062 7365188
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Dąbrowskiego 9 9
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 736 28 02, fax. 062 7365188
  REGON: 00065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.WZMIUW.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa jazów 15 - 4 i 15 - 5, gm. Jarocin - dokumentacja projektowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej pn. Odbudowa jazów 15 - 4 i 15 - 5, gm. Jarocin - dokumentacja projektowa. Jazy zlokalizowane są na rzece Lutynia w km 26+800 (15 - 4, m. Wilkowyja, gm. Jarocin) i 27+200 (15 - 5, m. Wilkowyja, gm. Jarocin). Zostały wybudowane w 1934r. i służą do nawodnień użytków zielonych na terenie obiektu nawadnianego Wilkowyja - Żółków. Przedmiotem odbioru będzie: 1. Pomiary geodezyjne wraz z wykonaniem wypisów z rejestru gruntów (1 kpl). 2. Wykonanie badań geologiczno - inżynierskich oraz określenie warunków geotechnicznych posadowienia obiektów (wykonany w 5 egz.). 3. Projekt budowlany odbudowy jazów(wykonany w 5 egz.), zawierający opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi. 4. Projekt wykonawczy odbudowy jazów (wykonany w 5 egz.) wykonany w oparciu o aktualny pomiar geodezyjny i geotechniczne warunki posadowienia (Dz. U. 2012 poz. 463), 5. Operat wodnoprawny wraz z instrukcjami gospodarowania wodą i opisem w języku nietechnicznym, (4 egz.). 6. Przedmiar robót, (4 egz.). 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, (4 egz.). 8. Kosztorys inwestorski, (1 egz.). 9. Szacunek kosztów i rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji. Określenie efektów rzeczowych i czasu realizacji. 10. Materiały inwentaryzacyjne do wykupu gruntów, usunięcia zadrzewień i zakrzaczeń. 11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 12. Kartę informacyjną dot. oceny wpływu na środowisko, (4 egz.), o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a-i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 13. Uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej oraz decyzji o warunkach prowadzenia robót. 14. Uzyskanie zgód lub oświadczeń wejścia na grunt od właścicieli działek aby inwestor mógł złożyć oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane (dla nieruchomości planowanych do zajęcia tymczasowego tj. W okresie prowadzonych robót budowlanych) oraz uzgodnienie z właścicielami działek miejsca przewidzianego na składowanie lub rozplantowanie urobku bądź składanie innych materia-łów w okresie prowadzenia robót budowlanych. 15. Kopie wyżej wymienionych opracowań w wersji elektronicznej, w formacie PDF na nośniku elektronicznym - płycie CD. Nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków i znaków specjalnych nietolerowanych przez dyskowe systemy operacyjne. Wersje opracowań papierowych winny być zeskanowane w całości wraz z podpisami, uzgodnieniami itd., od pierwszej do ostatniej strony. Każde niżej wymienione opracowanie musi zawierać się w oddzielnym pliku, z wyłączeniem map i rysunków stanowiących załączniki do części opisowej, które należy zamieścić na tym nośniku oddzielnie, z zaznaczeniem jakiego opracowania są częścią składową, też w formacie PDF. Dokumentacja musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów prawnych. Opracowana ma być zgodne ze sztuką inżynierską, wymogami prawa budowlanego, wodnego, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz innymi przepisami i normami,. w tym z: Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 462 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389), Rozporządzeniem Ministra Infra-struktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, jak również Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Odbiór końcowy i fakturowanie nastąpi po sprawdzeniu przedmiotu zamówienia i po wykonaniu zaleceń lub usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji. Wykonana dokumentacja projektowa będzie przedmiotem oceny zespołu specjalistów (z udziałem projektanta, zainteresowanych stron i instytucji) powołanego przez Inwestora w celu jej sprawdzenia i ustalenia poprawności wykonania dokumentacji. Wnioski z tej oceny będą stanowiły podstawę dla inwestora do żądania usunięcia stwierdzonych wad oraz wykonania zaleceń w ustalonym z Inwestorem terminie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach