Przetargi.pl
Odbudowa drogi Nr 2249L Kępa Kolonia – Łopiennik – Skorczyce na odcinku od km 3+518 do km 4+058, uszkodzonej w wyniku gwałtownego splywu wód opadowych w 2014r. oraz na odcinku od km 4+058 do km 4+097,45

Gmina Borzechów ogłasza przetarg

 • Adres: 24224 Borzechów,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 111 702 , fax. 815 111 024
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borzechów
  24224 Borzechów, woj. lubelskie
  tel. 815 111 702, fax. 815 111 024
  REGON: 53513200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.borzechow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi Nr 2249L Kępa Kolonia – Łopiennik – Skorczyce na odcinku od km 3+518 do km 4+058, uszkodzonej w wyniku gwałtownego splywu wód opadowych w 2014r. oraz na odcinku od km 4+058 do km 4+097,45
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Odbudowa drogi Nr 2249L Kępa Kolonia – Łopiennik – Skorczyce na odcinku od km 3+518 do km 4+058, uszkodzonej w wyniku gwałtownego splywu wód opadowych w 2014r. oraz na odcinku od km 4+058 do km 4+097,45” Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W przypadku nie uzyskania dofinansowania Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postepowania. Przedmiotowa inwestycji zawiera następujące elementy: - Roboty przygotowawcze - Roboty ziemne - Odwodnienie korpusu drogowego - Podbudowę z mieszanki kruszywa niezwiązanego i z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem - Nawierzchnie z betonu asfaltowego i z betonowej kostki brukowej - Roboty wykończeniowe - Oznakowanie - Elementy ulic - Inne roboty Szczegółowy zakres prac wskazano w przedmiarze robót i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) stanowiących odpowiednio załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100). Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2018 poz. 110).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach