Przetargi.pl
Odbudowa cieków wodnych uszkodzonych w powodzi maj-czerwiec 2010 r. Remont lewego dopływu Przez Dębinę. Rów przez Staw - gmina Szczucin

Gmina Szczucin ogłasza przetarg

 • Adres: 33-230 Szczucin, ul. Wolności 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6436278 , fax. (014) 643 64 90
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczucin
  ul. Wolności 3 3
  33-230 Szczucin, woj. małopolskie
  tel. 014 6436278, fax. (014) 643 64 90
  REGON: 85166077203113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczucin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa cieków wodnych uszkodzonych w powodzi maj-czerwiec 2010 r. Remont lewego dopływu Przez Dębinę. Rów przez Staw - gmina Szczucin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lewego dopływu Rowu przez Dębinę o nazwie Rów Przez Staw. Prace realizowane będą w ramach odbudowy cieków wodnych uszkodzonych w powodzi, która wystąpiła w gminie Szczucin w miesiącach maju i czerwcu 2010 r. Odbudowa przedmiotowego urządzenia wodnego planowana jest do wykonania na odcinku od ujścia do Rowu przez Dębinę tj. od km 0+000 do km 1+280. Przedmiotowy rów położony jest w miejscowości Szczucin i zlokalizowany na działkach stanowiących własność Gminy Szczucin i osób prywatnych. Przy wykonywaniu robót remontowych rowu pn. Przez Staw należy wziąć pod uwagę ustalenia dokonane z Inwestorem tj. konieczność odbudowy ubezpieczeń dna i skarp rowu, które będą w przyszłości zapobiegać ewentualnym deformacjom przekroju poprzecznego oraz podłużnego rowu, konieczność odbudowy zniszczonych urządzeń infrastruktury drogowej, tj odbudowy 2 przepustów fi 80 długości po 8 m każdy. Trasę i parametry rowu nie zostają zmienione w stosunku do dotychczasowego przebiegu trasu rowu. W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie następujących robót konserwacyjnych i remontowych: - wykoszenie wygrabienie traw oraz wykarczowanie krzaków na skarpach na powierzchni 0,0512 ha, - na odcinku 0+671-0+836 projektuje się ręczne ścięcie naddatku skarp z wywozem gruntu taczkami oraz wywiezieniem urobku samochodami, z załadunkiem mechanicznym na odległość do 4 km, - na odcinkach o łącznej długości 720 m tj. w km (0+000-0+254, 0+671-0+836, 0+906-1+086, 1+128-1+265) oczyszczenie dna rowu z namułu gr. śr. 30 cm, - na odcinku 563 m planuje się przycięcie nawisów ubezpieczenia skarpy powyżej ubezpieczenia warstwą 20 cm, pasem szerokości 1 m na skarpie z rozplantowaniem urobku, - oczyszczenie kanału rurowego betonowego o średnicy 60 cm, zamulonego do ? wysokości kanału o łącznej długości 517 m, na odcinkach w km (0+250-0+671, 0+836-0+906, 1+086-1+128) wraz z oczyszczeniem studzienek rewizyjnych i wywiezieniem urobku na odległość do 4 km, - remont 2 szt. przepustów fi 80 z rur PEHD wraz z robotami towarzyszącymi i odbudową nawierzchni na przepustach, - oczyszczenie z namułu przepustów pod drogami szt. 2, fi 80 i fi 100 o łącznej długości 27 m. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ oraz należy uwzględnić zapisy SIWZ. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) do dnia, w którym upływa termin składania ofert do godziny 09:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczucin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach