Przetargi.pl
Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o.

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 318 60 00 , fax. 22 318 63 41
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  ul. Stępińska 19/25
  00-739 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 318 60 00, fax. 22 318 63 41
  REGON: 11026815000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, załadunku, wywozu i utylizacji odpa-dów medycznych o kodach określonych w katalogu zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923): a) 18 01 01 – części ciała i organy, b) 18 01 02 – pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania, c) 18 01 03 – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt, d) 18 01 06 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, e) 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych odpady medyczne określone w SIWZ 180101-180103 200 000 kg opakowania zawierajace pozostałosci substancji niebezpiecznych 150110 10 kg odczynniki chemiczne 180106 10 000 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na odbiór, transport, utylizację odpadów medycznych wydane przez właściwy organ ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady; Zamawiający będzie honorował zezwolenia obejmujące swoim zakresem cały kraj. Zezwolenie musi być ważne przez cały okres świadczenia usług; 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował instalacją do unieszkodliwiania odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego bądź na obszarze innego województwa, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji jest mniejsza niż odległość instalacji położonej na terenie tego samego województwa; Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania - dysponowania instalacją/spalarnią uprawnioną do unieszkodliwiania odpadów medycznych (co najmniej odpadów o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06) przez cały okres świadczenia usług

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach