Przetargi.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIDUCHOWA

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg

 • Adres: 74-120 Widuchowa, Grunwaldzka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 167 255 , fax. 914 167 255
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Widuchowa
  Grunwaldzka 8
  74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 167 255, fax. 914 167 255
  REGON: 54646600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.widuchowa.pl/zamowienia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIDUCHOWA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na: 1) odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Widuchowa oraz ich zagospodarowanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ich zagospodarowanie w sposób zgodny z przepisem art. 9e Ustawy czystościowej; 2) zorganizowaniu i prowadzeniu PSZOK; 3) wyposażenie nieruchomości w worki na odpady komunalne – worki powinny zostać dostarczone mieszkańcom;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 PZP. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Widuchowa nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003 z dopiskiem Wadium – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Widuchowa, przy czym wadium zostaje skutecznie wniesione z chwilą ujawnienia środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z PZP, w tym w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w PZP oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w SIWZ. Co więcej dokument gwarancji wadialnej musi zawierać dodatkowo następujące elementy: nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza (uwaga: jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie w nazwie powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy), nazwę Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji), nazwę gwaranta oraz wskazanie ich siedzib, kwotę gwarancji, termin ważności, wskazanie, że sądem właściwym dla rozpoznania sporów z gwarancji będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP, oraz musi być ona wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza . Jeżeli dokument wadialny nie będzie tego określał innego sposobu zwrotu, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu - na adres e-mail Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 6.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli dokument wadialny nie będzie tego określał innego sposobu zwrotu, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu - na adres email Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli dokument wadialny nie będzie tego określał innego sposobu zwrotu, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu - na adres email Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności: - wpis do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydany zgodnie z wymogami ustawy czystościowej, - wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. .j. Dz. U. z 2019 r., poz. 542, z późn. zm.) i gospodarujących odpadami, o którym mowa w przepisie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1; pkt 13, 14 i 21 PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach