Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzewnie

Gmina Rzewnie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-225 Rzewnie, 19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297613409 , fax. 297613445
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzewnie
  19
  06-225 Rzewnie, woj. mazowieckie
  tel. 297613409, fax. 297613445
  REGON: 550668350
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminarzewnie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzewnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzewnie w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90510000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunków:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunków:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszympostępowaniem,b) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówzgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 zpóźn. zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpis dorejestru BDO.3) sytuacji ekonomicznej i finansowejOkreślenie warunków:Wykonawca spełni ten warunek jeśli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsząniż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).4) zdolności technicznej lub zawodowejOkreślenie warunków:Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:wykonał lub wykonuje w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych w okresieostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze izagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości min. 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcyzłotych brutto).Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszczałączne spełnianie warunku przez Wykonawców.W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający sięo udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługiwykonają poszczególni wykonawcy.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonabędzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą„spełnia – nie spełnia”.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowejlub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimstosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnićzamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tychpodmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mudo dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie elektronicznej,w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie zwzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawcarealizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach