Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kowal

Gmina Kowal ogłasza przetarg

 • Adres: 87-820 Kowal, Piwna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 842 252 , fax. 542 842 363
 • Data zamieszczenia: 2019-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowal
  Piwna 33
  87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 842 252, fax. 542 842 363
  REGON: 91086686700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakowal.pl lub www.ugkowal.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kowal
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowal od właścicieli nieruchomości zamieszkałych b) dostarczenie właścicielom nieruchomości pojemników do zbiórki odpadów komunalnych, utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, opróżnianie, oraz wymiana na zgłoszenie Zamawiającego, c) dostarczenie oraz odbieranie od właścicieli nieruchomości, worków do zbierania odpadów z: - papieru, - szkła, - metali i tworzyw sztucznych, - bioodpadów, - popiołu. d) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej zwany PSZOK) w pojemniki, ich opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, e) ustawienie w wyznaczonych miejscach w tzw. punktach gniazdowych pojemników do zbiórki szkła oraz metali i tworzyw sztucznych tzw. dzwonów, ich opróżnianie minimum 1 raz w miesiącu, oraz wymiana, konserwacja lub naprawa - utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, f) wykonanie testów zgodności dla odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, które takich testów wymagają
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że - posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Kowal zgodnie z art. 9 c ust 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 j.t.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach