Przetargi.pl
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MAŁKINIA GÓRNA Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Gmina Małkinia Górna ogłasza przetarg

 • Adres: 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6448000, 6442985 , fax. 029 7455118
 • Data zamieszczenia: 2014-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Małkinia Górna
  ul. Przedszkolna 1 1
  07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
  tel. 029 6448000, 6442985, fax. 029 7455118
  REGON: 00054170100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MAŁKINIA GÓRNA Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykazanych w tabeli 1 OPZ, powstałych i zbieranych z nieruchomości wyszczególnionych w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Małkinia Górna, b) osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 2) Powierzchnia Gminy Małkinia Górna wynosi 13.408 ha. Liczba zameldowanych mieszkańców gminy wynosi 12 125 (wg ewidencji ludności, stan na dzień 30.09.2014 r.). Tabela 1 OPZ. Rodzajów odpadów stanowiących przedmiot zamówienia odbierane bezpośrednio od mieszkańców gminy 1. komunalne odpady zmieszane (20 01 03) 2. papier i tektura (15 01 01), (20 01 01) 3. metale (15 01 04), (20 01 40) 4. tworzywa sztuczne (15 01 02), (20 01 39) 5. szkło (15 01 07), (20 01 02) 6. opakowania wielomateriałowe (15 01 05) 7. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (20 01 08), (20 02 01), (15 01 01) 8. popiół (klasyfikowany jako 20 01 99) 3) W roku 2014 z obszaru Gminy Małkinia Górna, odebrano ilości odpadów określone w tabelach 2 i 3 OPZ. 4) Wykazane w tabelach 2 i 3 OPZ dane pochodzą z kwartalnych sprawozdań przekazywanych Wójtowi Gminy Małkinia Górna przez przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Małkinia Górna. Dane te mają charakter czysto informacyjny. 5) Wykazane w tabelach 2 i 3 OPZ ilości zawierają zarówno odpady odebrane z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy jak i z nieruchomości na których mieszkańcy nie zamieszkują a powstają na nich odpady komunalne. 6) Na terenie Gminy Małkinia Górna zlokalizowanych jest 2500nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy. Wykaz z ilością zamieszkałych osób stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 7) Na terenie Gminy Małkinia Górna zlokalizowanych jest 45 nieruchomości o zabudowie wielolokalowej, na których zamieszkują mieszkańcy. Szczegółowy wykaz tych nieruchomości stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 8) W załączniku nr 2 do SIWZ wyszczególniono adresy nieruchomości o zabudowie wielolokalowej, lokalizację gniazd pojemników, z których korzystają mieszkańcy budynków wielolokalowych oraz ilość i pojemność pojemników w jakie wyposażone są gniazda. Powyższe dane pochodzą od zarządców i administratorów budynków wielolokalowych wg stanu na dzień 30.09.2014 r. 9) Wykonawca obowiązany jest przy sporządzaniu oferty do oszacowania ilości odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem. Tabela 2 OPZ. Odpady zmieszane (20 03 01) I kw. 428,9 Mg II kw. 504,8 Mg III kw. 552,3 Mg IV kw. -------- RAZEM: 1486 Mg Tabela 3 OPZ. Inne odpady Rodzaj frakcji Kody odpadów Ilość [MG] Metale , 20 01 40, 15 01 04, Brak danych Inne ulegające biodegradacji, 20 02 01, Brak danych Inne nieulegające biodegradacji, 20 02 03, Brak danych Tworzywa sztuczne, 20 01 39, 15 01 02, Ilość 34,0 Szkło, 20 01 02, 15 01 07, Ilość 130,6 Papier i tektura, 20 01 01, 15 01 01, Ilość 690,7 Wielkogabarytowe, 20 03 07, Ilość 0,7 Opakowania wielomateriałowe, 15 01 05, Ilość 0,6 2. Wymagania formalne 1) Wykonawca obowiązany jest w dniu podpisania umowy do spełnienia następujących wymagań: a) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Małkinia Górna, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; b) posiadania zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w art.28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, c) posiadania zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), w przypadku gdy wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie i niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu kopię tej umowy. W przypadku gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu przetwarzanie odpadów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane, a Wykonawca musi niezwłocznie dostarczyć kopię tej umowy; d) posiadania umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu ostrołęcko-siedleckiego na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, e) posiadania sprzętu niezbędnego do wykonywania przedmiotu umowy określonego w Rozdziale 7 zgodnie z tabelą nr 5 OPZ. f) posiadania systemu monitorowania pracy sprzętu, wykorzystywanego do realizacji przedmiotu zamówienia, opisanego w Rozdziale 7 OPZ. 2) Wykonawca obowiązany jest do spełniania wymagań opisanych w Rozdziale 2 ust. 1 przez cały okres realizacji zamówienia. 3) Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawi dokumenty poświadczające spełnianie wymagań opisanych w Rozdziale 2 ust. 1. Brak przedłożenia dokumentu stanowi podstawę do uznania, iż wykonawca uchyla się od podpisania umowy oraz do zatrzymania wadium. 3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 3.1. Rodzaj i ilość odpadów 1) Miejsce świadczenia usługi: obszar Gminy Małkinia Górna 2) Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Małkinia Górna obejmuje: a) odbieranie odpadów komunalnych, wymienionych w tabeli 1 OPZ, od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z bazami nieruchomości udostępnionymi Wykonawcy, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do SIWZ, b) zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 20013 r. poz. 21) lub samodzielnego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.2. Sposób odbierania odpadów komunalnych 1) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: a) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego, b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, c) niezależnie od warunków atmosferycznych, d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania wszystkich odpadów komunalnych określonych w tabeli nr 1 OPZ wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w pojemnikach, w tym w workach spełniających minimalne wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna. W przypadku, gdy odpady zmieszane nie są gromadzone w pojemnikach, worki należy nabyć odpłatnie u Wykonawcy. 3) W przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach, w tym w workach odpowiadającym wymaganiom Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna, Wykonawca obowiązany jest do ich odbierania oraz poinformowania Zamawiającego o nieruchomości, na której odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom Regulaminu. 4) Wykonawca obowiązany jest dostarczać nieodpłatnie właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy worki do gromadzenia odpadów segregowanych: Wprowadza się 4 rodzaje worków: żółty do gromadzenia odpadów z tworzywa sztucznego i drobnego metalu, niebieski na odpady z papieru, zielony na odpady ze szkła, brązowy na odpady zielone a) dostarczane worki powinny spełniać wymagania określone w § 5 ust. 1 - 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna, b) Wykonawca dostarczy worki na każdą nieruchomość, wyszczególnioną w załączniku nr 1 do SIWZ w ilości wynikającej z ilości zamieszkałych na niej osób zgodnie z § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje inne zapotrzebowanie na worki do segregacji odpadów niż wynikałoby z ilości zamieszkałych osób Wykonawca ma obowiązek dostarczyć nieodpłatnie właścicielowi nieruchomości żądaną ilość worków, c) podczas wykonywania czynności odbierania odpadów gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości Wykonawca dostarcza worki w ilości i kolorystyce zgodnej z ilością worków odebranych z nieruchomości, 5) Wykonawca obowiązany jest do zbierania i odbierania odpadów z miejsc gromadzenia odpadów (altanek śmietnikowych), również w przypadku, gdy ich wysypanie nie nastąpiło w trakcie odbierania. 6) Wykonawca jest obowiązany odebrać meble i odpady wielkogabarytowe, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesje lub przy pergolach śmietnikowych dwa razy w ciągu roku, zgodnie z uzgodnionym z gminą harmonogramem. 3.3. Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkanych - harmonogram. 1) Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów z częstotliwością określoną w przepisach uchwały Nr 133/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwały Nr 152/XXV/2013 2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna, zgodnie z częstotliwością określoną w tabeli 4 SPOZ zamieszczoną w SIWZ. 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowego odbioru odpadów komunalnych, z budynków wielolokalowych poza częstotliwością wynikającą z tabeli nr 4 OPZ, w dniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocne, a także w pierwszym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po tych świętach. 3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów oraz wymagań określonych w uchwale Rady Gminy Małkini Górnej nr 133/XXI/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w szczególności biorąc pod uwagę, iż odbiór odpadów nie może następować w dniu ustawowo wolnym od pracy. 4) Harmonogram obejmujący okres od dnia 01.01.2015r do dnia 31.12.2015 r powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 5) Harmonogram powinien być sporządzony zgodnie z następującymi wytycznymi: a) odbiór odpadów, które odbierane są co najmniej raz w tygodniu z danej nieruchomości, powinien przypadać na ten sam dzień tygodnia (lub dni tygodnia), b) odbiór odpadów, które są odbierane co najmniej raz w miesiącu, lub rzadziej, powinien zostać ustalony na ten sam dzień miesiąca ( np. każda 2 środa miesiąca dla szkła itd.), c) odbiór odpadów, które odbierane są co najmniej raz na dwa tygodnie, powinien zostać ustalony na ten sam dzień tygodnia (np. co druga środa w miesiącu dla szkła itd.). 6) W przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy. 7) Zadaniem Wykonawcy jest takie sporządzenie Harmonogramu zapewniające regularność i powtarzalność odbierania, by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania. 8) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów; b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd.; c) powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów z nieruchomości. 9) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu właścicielom nieruchomości, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego, w następujących formach: a) dla zabudowy jednorodzinnej - 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego właściciela, może być odebrany przez mieszkańca lub wrzucony do skrzynki jeśli jest taka możliwość, b) dla zabudowy wielolokalowej - 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego zarządzającego nieruchomością. 10) Harmonogram przygotowany na wymagany okres obowiązuje do końca roku na który został ustalony. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie Zamawiającego w sposób określony w umowie oraz informowanie właścicieli nieruchomości o zmianie. 11) Harmonogram co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu projekt harmonogramu w formie pliku PDF bez zabezpieczeń i haseł. Zamawiający zaakceptuje harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 3 dni od jego otrzymania. Wykonawca w terminie 7 dni wprowadzi uwagi Zamawiającego oraz przedstawi go do ponownej akceptacji. Zatwierdzenie poprawionego harmonogramu nastąpi w terminie 3 dni od daty dostarczenia. 3.4. Sposób zagospodarowania odpadów Wykonawca jest zobowiązany do: 1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi. W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa powyżej, bądź w stanach odbiegających od normalnej eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych o statusie zastępczej RIPOK. 2) przekazywanie odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy selektywnie zbieranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z hierarchią postępowanie z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub samodzielnego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3) prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku 1) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, tj. w roku 2015 - co najmniej 16%, 2) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych , tj. w roku 2015 - co najmniej 40%, 3) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne ulegające biodegradacji w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, tj. w roku 2015 - co najmniej 50% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 4) Osiągane przez Wykonawcą poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, o których mowa w ust.. 1 i 2, obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 645). 5) Osiągnięty przez Wykonawcą poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o którym mowa w ust. 3, obliczany będzie na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 6) W celu osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych frakcji odpadów oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji Wykonawca zobowiązany jest do maksymalnego ułatwienia właścicielom nieruchomości pozbywania się odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, m.in. poprzez: odbieranie ww odpadów zebranych w sposób selektywny u źródła . 7) Wykonawca może prowadzić działania mające na celu osiągnięcie ww. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji, w szczególności przez umożliwienie właścicielom nieruchomości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli zgłoszą oni taką potrzebę na podstawie odrębnych umów (bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego); Zamawiający nie przekaże wykazu właścicieli nieruchomości celem zawarcia przez Wykonawcę umów cywilnych na w/w usługi; 5. Wymagania ogólne co do sposobu odbierania odpadów z nieruchomości oraz z Punktów 1) Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, b) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. 2) Wykonawcę obowiązuje: a) zakaz mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.). 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości lub do właściciela Punktów, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), 5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, 6) Wykonawca zobowiązany jest do okazania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 6. Warunki techniczne wymagane przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca dysponował pojazdami wskazanymi w Tabeli 5 OPZ. 2) Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczna nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. 3) W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. Zgodnie z Tabelą 5 OPZ w SIWZ: Wymagane ilości i rodzaje pojazdów. 5) Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci czasu pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów w rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym wykonywaniem czynności (załadowanie odpadów, wyładowanie odpadów) co 6 sekund czy częściej; pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego, 6) Wykonawca zapewnieni przez cały okres realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym system monitorowania pracy sprzętu obejmujący: a) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych; pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego, b) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsc (adresu) wykonywania prac, c) odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących prace sprzętu, d) wyposażenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia w urządzenia monitorujące ich pracę, 7) Ponadto Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji zamówienia: a) utrzymywanie i wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego w odpowiedni sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny umożliwiający wykonywanie funkcji opisanych w ust 6, a także zapewni nieprzerwany dostęp Zamawiającemu w dowolnym czasie do danych opisanych w ust. 5 poprzez siec internetową (aktualizacja danych: w trakcie prowadzenia odbierania i zagospodarowania odpadów nie rzadziej niż co minutę, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dobę na godzinę 8:00), b) wyposażenie stanowiska dyspozytora w niezbędne dla funkcjonowania systemu elementy zapewniające ciągłą i niezawodna pracę, w szczególności w zasilanie awaryjne typu UPS umożliwiające pracę systemu przez min. 1 godz. po zaniku napięcia w sieci energetycznej, c) wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane no co najmniej 2 stanowiskach komputerowych będących własnością Zamawiającego umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonywania usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, z odwzorowaniem na monitorze na aktualnej cyfrowej mapie Gminy Małkinia Górna miejsca prowadzenia prac, poprzez odczyt i analizę danych bezpośrednio z urządzeń monitorujących zamontowanych na sprzęcie, za pośrednictwem sieci internetowej z komputera bazowego (serwera), codzienne archiwizowanie danych, d) przeszkolenie osób wybranych przez Zamawiającego, w ilości wskazanej przez Zamawiającego jednak nie większej niż 3 osoby w zakresie obsługi oprogramowania, o którym mowa w ust. 7 pkt. c; szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego, e) wykonywanie przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości oraz niedogodności dla mieszkańców, f) dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostateczną ilość środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, jak również odpowiedniego personelu. 7. Raporty i inne obowiązki informacyjne 7.1. Raporty miesięczne 1) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje o: a) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg], b) ilości odebranych odpadów szkła [Mg], c) ilości odebranych odpadów papieru [Mg], d) ilości odebranych odpadów tekstyliów [Mg], e) ilości odebranych odpadów metali [Mg], f) ilości odebranych odpadów opakowań wielomateriałowych [Mg], g) ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych[Mg], h) ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych [Mg], k) ilości odebranych odpadów popiołu [Mg], i) ilości odebranych odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji [Mg], j) adresach nieruchomości, na których odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku, k) sposobach zagospodarowania w/w odpadów, l) masie odpadów powstałych po mechaniczno - biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12, przekazanych do składowania. 2) Raporty o których mowa muszą być przekazane w formie papierowej oraz elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 3) Raport miesięczny jest podstawą do wystawienie faktury za wykonaną usługę. 7.2. Informacje wymagane od Wykonawcy 1) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach. Informacja powinna zawierać w szczególności: a) adres nieruchomości na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku, b) zdjęcia w postaci papierowej oraz cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; c) dane pracowników wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenie przez nich przekazane. 2) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. 3) Informacje o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w postaci papierowej oraz elektronicznej. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Pozostałe informacje o przedmiocie zamówienia w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905131007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 14 446,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 00/100gr.), może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj w: a) pieniądzu- przelewem na rachunek Zamawiającego: Nr konta Urząd Gminy Małkinia Górna prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Małkini Górnej numer 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012 z dopiskiem Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Małkinia Górna b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z p. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach